Domi­nan­te kon­ser­toi vuo­sit­tain maailmalla

Poi­min­to­ja matkoista

Por­tu­ga­li 2023

Pit­kän tauon jäl­keen kuo­ro mat­ka­si jou­lu­kuus­sa 2023 ulko­mail­le Por­tu­ga­liin, jon­ne suur­lä­het­ti­läs Satu Suik­ka­ri-Kle­ven ja Suo­men Lis­sa­bo­nin suur­lä­he­tys­tö oli­vat kut­su­neet Domi­nan­ten esiintymään. 

Pit­kän tauon jäl­keen kuo­ro mat­ka­si jou­lu­kuus­sa 2023 ulko­mail­le Por­tu­ga­liin, jon­ne suur­lä­het­ti­läs Satu Suik­­ka­­ri-Kle­­ven ja Suo­men Lis­sa­bo­nin suur­lä­he­tys­tö oli­vat kut­su­neet Domi­nan­ten esiintymään.

Lis­sa­bo­nis­sa jär­jes­tet­tiin suur­lä­he­tys­tön ja Belé­min kau­pun­gin yhteis­työs­sä läm­min­hen­ki­nen jou­lu­kon­sert­ti pai­kal­li­sil­le sekä his­to­rial­li­ses­sa Belé­min vau­nu­museos­sa Suo­men itse­näi­syys­päi­vän juh­la­vas­taan­ot­to, johon osal­lis­tui suur­lä­het­ti­läi­tä ympä­ri maa­il­maa. Lisäk­si Lis­sa­bo­nis­sa jär­jes­tet­tiin yhteis­kon­sert­ti Coro Regi­na Coe­li de Lis­boa ‑kuo­ron kans­sa ja vie­tet­tiin kuo­ro­jen yhteis­tä iltaa lau­lun ja pai­kal­lis­ten herk­ku­jen mer­keis­sä. Mat­kan päät­teek­si esiin­nyt­tiin Algar­ven Suo­­mi-Seu­­ran itse­näi­syys­päi­vän juh­las­sa Alvorissa.

Onnis­tu­nei­den kon­sert­tien lisäk­si kuo­ro­lais­ten mie­leen jäi­vät aina­kin vie­rai­lu suur­lä­he­tys­tön kat­to­te­ras­sil­la, käve­ly­kier­rok­set Lis­sa­bo­nin värik­käil­lä kujil­la sekä vir­kis­täy­ty­mi­nen kon­sert­tien päät­teek­si Por­timãon kuo­hu­vis­sa aalloissa.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Bay­reuth 2019

Domi­nan­te osal­lis­tui elo­kuus­sa 2019 Young Artists Bay­reuth ‑fes­ti­vaa­lil­le Sak­san Baijerissa. 

Domi­nan­te osal­lis­tui elo­kuus­sa 2019 Young Artists Bay­reuth ‑fes­ti­vaa­lil­le Sak­san Baijerissa.

Fes­ti­vaa­li kes­kit­tyi Bay­reut­hiin, joka on kau­pun­ki­na tul­lut kuu­lui­sak­si Ric­hard Wag­ne­rin myö­tä. Domi­nan­te esiin­tyi Bay­reut­his­sa muun muas­sa kau­pun­gin upeas­sa Stadt­­kirc­­he-kir­­kos­­sa sekä Okto­­ber­­fest-hen­­ki­­ses­­sä iltatapahtumassa.

Mat­kan aika­na kuo­ro kon­ser­toi myös muu­ta­mal­la pie­nem­mäl­lä paik­ka­kun­nal­la ympä­ri Bai­je­ria. Eri­tyi­sin esiin­ty­mis­paik­ka oli Speins­har­tin luos­ta­ri, jos­sa kon­sert­ti pidet­tiin avoi­mel­la sisä­pi­hal­la aurin­gon­pais­tees­sa. Toi­set lähi­kau­pun­kien kon­ser­tit suun­tau­tui­vat Fich­tel­ber­giin ja Neus­tadt bei Coburgiin.

Kon­sert­tien lisäk­si kuo­ro pää­si vapaa-ajal­­laan tutus­tu­maan pai­kal­li­seen his­to­ri­aan ja näh­tä­vyyk­siin. Päi­vä­ret­ki kuvan­kau­nii­seen Bam­ber­gin kau­pun­kiin toi ansai­tun tauon fes­ti­vaa­lioh­jel­maan, ja vie­rai­lu Ric­hard Wag­ne­rin koti­ta­loon Wahnfrie­diin Bay­reut­his­sa valot­ti kuo­ro­lai­sil­le tun­ne­tun sävel­tä­jän elämäntyötä.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Sveit­si-Sak­sa 2018

Domi­nan­te esiin­tyi kon­sert­ti­kier­tu­eel­laan yhteen­sä nel­jäs­sä eri kau­pun­gis­sa Sak­sas­sa ja Sveit­sis­sä. Kier­tu­eel­le osal­lis­tui myös urku­ri Mark­ku Hietaharju. 

Domi­nan­te esiin­tyi kon­sert­ti­kier­tu­eel­laan yhteen­sä nel­jäs­sä eri kau­pun­gis­sa Sak­sas­sa ja Sveit­sis­sä. Kier­tu­eel­le osal­lis­tui myös urku­ri Mark­ku Hietaharju.

Kier­tu­een aika­na kuo­ro esiin­tyi Ber­nin Hei­lig­geist­kirc­hes­sä, Stutt­gar­tin Stadt­kirc­he S‑Bad Canns­tat­tis­sa, Base­lin Bas­ler Müns­te­ris­sa sekä Hei­del­ber­gin Hei­lig­geist­kirc­hes­sä. Kier­tu­een kon­ser­teis­sa oli pal­jon ylei­söä ja kuo­ro otet­tiin läm­pi­mäs­ti vas­taan. Näh­tiin­pä ylei­söis­sä Domi­nan­ten alumnejakin!

Kon­sert­tien lisäk­si kuo­ro tapa­si Ber­nis­sä jo aiem­mil­ta kier­tueil­ta tutun suur­lä­het­ti­läs Timo Raja­kan­kaan. Kier­tue sisäl­si myös kon­sert­ti­kau­pun­kei­hin tutus­tu­mis­ta: esi­mer­kik­si Base­lis­sa osa kuo­ro­lai­sis­ta kel­lui pai­kal­lis­ten tapaan Rein-joes­­sa ja vie­rai­li kol­men maan (Sveit­si, Sak­sa, Rans­ka) rajalla.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Taiwan 2017

Domi­nan­te osal­lis­tui Taiwa­nin pää­kau­pun­gis­sa Tai­peis­sa jär­jes­tet­tä­väl­le Tai­pei Inter­na­tio­nal Cho­ral Festivalille. 

Domi­nan­te osal­lis­tui Taiwa­nin pää­kau­pun­gis­sa Tai­peis­sa jär­jes­tet­tä­väl­le Tai­pei Inter­na­tio­nal Cho­ral Festivalille.

Vii­kon kes­tä­neen mat­kan ohjel­mas­sa oli kak­si omaa kon­sert­tia: yksi pää­kau­pun­ki Tai­pein Natio­nal Concert Hal­lis­sa ja toi­nen Taic­hun­gin kau­pun­gis­sa Taiwa­nin län­si­ran­ni­kol­la Natio­nal Taic­hung Thea­te­ris­sa. Ohjel­mis­tos­sa oli eten­kin suo­ma­lais­ta a cap­pel­la ‑kuo­­ro-ohjel­­mis­­toa, mm. Jean Sibe­liuk­sen, Eino­ju­ha­ni Rau­ta­vaa­ran ja Toi­vo Kuu­lan teok­sia. Kuo­ro esiin­tyi Tai­peis­sa kah­des­ti myös kevyem­mäl­lä ohjelmistolla. 

Domi­nan­te osal­lis­tui myös fes­ti­vaa­lin päät­tä­nee­seen yhteis­kon­sert­tiin, jos­sa esi­tet­tiin Men­dels­soh­nin orkes­te­ri­teos Lobgesang.

Mat­kan aika­na käy­tiin kuun­te­le­mas­sa mui­den fes­ti­vaa­lil­le osal­lis­tu­nei­den kuo­ro­jen esiin­ty­mi­siä sekä tutus­tu­mas­sa Tai­pein näh­tä­vyyk­siin ja pai­kal­li­seen ruo­ka­kult­tuu­riin fes­ti­vaa­liop­pai­den johdolla.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Leipzig 2017

Domi­nan­te sai vuon­na 2017 kut­sun osal­lis­tua mai­neek­kaal­le Bach-fes­ti­vaa­lil­le Sak­san Leipzi­gis­sa yhdes­sä pai­kal­li­sen Kam­merc­hor der Stadt Leipzig ‑kama­ri­kuo­ron kanssa. 

Domi­nan­te sai vuon­na 2017 kut­sun osal­lis­tua mai­neek­kaal­le Bach-fes­­ti­­vaa­­lil­­le Sak­san Leipzi­gis­sa yhdes­sä pai­kal­li­sen Kam­merc­hor der Stadt Leipzig ‑kama­ri­kuo­ron kanssa. 

Pro­jek­tin tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na toi­mi kan­sain­vä­li­ses­ti tun­net­tu kuo­ron­joh­ta­ja ja kapel­li­mes­ta­ri Daniel Reuss, jon­ka haas­ta­va­na teh­tä­vä­nä oli raken­taa kah­des­ta toi­sil­leen vie­raas­ta kuo­ros­ta yksi hyvin soi­va instru­ment­ti vain kah­den vajaan vii­kon mit­tai­sen har­joi­tus­jak­son aikana.

Pro­jek­ti alkoi jo huh­ti­kuus­sa, kun sak­sa­lai­nen kuo­ro joh­ta­ji­neen saa­pui vii­kok­si Suo­meen Domi­nan­ten vie­raak­si. Har­joi­tus­ten lisäk­si Domi­nan­ten mat­ka­toi­mi­kun­ta oli jär­jes­tä­nyt vie­rail­le moni­puo­lis­ta vapaa-ajan ohjel­maa, johon kuu­lui mm. RSO-har­­joi­­tus­­ten seu­raa­mi­nen Musiik­ki­ta­los­sa ja Arc­tic Bar­beque ‑tee­mai­set illanistujaiset.

Kesä­kuus­sa Domi­nan­te mat­kus­ti Leipzi­giin Bach Arc­hi­ven ja Leipzi­gin kama­ri­kuo­ron vie­raak­si. Päi­vi­sin kuo­rot har­joit­te­li­vat jäl­leen Daniel Reus­sin joh­dol­la ja esiin­tyi­vät kah­des­sa ulkoil­ma­kon­ser­tis­sa. Viik­ko hui­pen­tui kon­sert­tiin Tuomas-kirkossa.

Kon­sert­tien ja har­joi­tus­ten ohes­sa kuo­ro vie­rai­li Bach-museos­­sa ja Leipzi­gin kau­pun­gin­ta­los­sa, tutus­tui kau­pun­gin his­to­ri­aan opas­te­tul­la käve­ly­kier­rok­sel­la ja teki melon­ta­ret­ken kau­pun­gin hal­ki vir­taa­val­la joella. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Unka­ri 2016

Syk­syl­lä 2016 Domi­nan­te teki vajaan vii­kon kon­sert­ti­mat­kan Unka­riin. Mat­kal­la kuo­ro esiin­tyi Buda­pes­tis­sä, Mis­kolcis­sa ja Székesfehérvárissa. 

Syk­syl­lä 2016 Domi­nan­te teki vajaan vii­kon kon­sert­ti­mat­kan Unka­riin. Mat­kal­la kuo­ro esiin­tyi Buda­pes­tis­sä, Mis­kolcis­sa ja Székesfehérvárissa. 

Kier­tue alkoi Buda­pes­tis­ta, jos­sa kuo­ro esiin­tyi kau­niis­sa Szent Ferenc Sebei templom ‑kir­kos­sa. Toi­nen kon­sert­ti oli Mis­kolcis­sa, n. 190 km Buda­pes­tis­ta, jos­sa esiin­nyim­me kant­to­ri László Var­gan vie­rai­na Desz­­ka­­templom-kir­­kos­­sa. Kier­tu­een pää­tös­kon­ser­tis­sa Szé­kes­fehérvá­ris­sa Domi­nan­te esiin­tyi yhdes­sä Vox Mira­bi­lis ‑kuo­ron kanssa.

Mat­kal­la pidim­me flash­mo­bin his­to­rial­li­ses­sa kaup­pa­hal­lis­sa ja saim­me vie­rail­la Suo­men Buda­pes­tin suur­lä­he­tys­tös­sä. Mat­kan päät­ti mie­leen­pai­nu­va ris­tei­ly Tonava-joella.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Kaik­ki men­neet matkat

Kar­tas­ta näky­vät Domi­nan­ten tähä­nas­tis­ten mat­ko­jen kohdevaltiot:

Täy­del­li­nen lis­ta men­neis­tä matkoista:

 • 2023 Por­tu­ga­li
 • 2019 Bay­reuth, Saksa
 • 2018 Sak­sa ja Sveitsi
 • 2017 Taiwan
 • 2017 Leipzig, Saksa
 • 2016 Unka­ri
 • 2015 Bal­kan (Kroa­tia ja Bosnia-Hertsegovina)
 • 2014 Venä­jä ja Viro
 • 2013 Espan­ja
 • 2012 Aasian kier­tue — “Domi­nan­te in Asia 2012” (Japa­ni, Hong­kong, Vietnam)
 • 2011 Tans­ka
 • 2010 Bul­ga­ria
 • 2009 Aasian kier­tue — “REtour in Asia” (Ete­lä-Korea, Hong­kong, Macao)
 • 2008 Viro
 • 2007 Englan­ti, BBC Proms ‑fes­ti­vaa­li
 • 2006 Lat­via
 • 2005 Tuni­sia
 • 2003 Ete­lä-Ame­ri­kan kier­tue (Peru, Argentiina)
 • 2002 Liet­tua
 • 2001 Sak­sa
 • 2000 Turk­ki
 • 1999 Afri­kan kier­tue — “Along with the birds of pas­sa­ge” (Nami­bia, Etelä-Afrikka)
 • 1998 Islan­ti, “Domi­nan­te on Ice”
 • 1997 Ruot­si, DiS-kiertue
 • 1996 Aasian kier­tue (Ete­lä-Korea, Kiina)
 • 1995 Espan­ja
 • 1994 Poh­jois­mai­den kier­tue (Nor­ja, Ruot­si, Turku)
 • 1993 Poh­jois-Ame­ri­kan kier­tue (Kana­da, Yhdys­val­lat, Domi­ni­kaa­ni­nen tasavalta)
 • 1992 Venä­jä
 • 1992 Sak­sa
 • 1991 Espan­ja, Tolo­san kuorokilpailu
 • 1991 Osea­nian kier­tue (Indo­ne­sia, See­lan­ti, Australia)
 • 1990 Fär­saa­ret, Nor­dic Con­duc­tor’s Seminar
 • 1989 Viro
 • 1988 Ete­lä-Ame­ri­kan kier­tue (Peru, Argen­tii­na, Brasilia)
 • 1987 Espan­ja, Ala­va Inter­na­tio­nal Choir Festival
 • 1986 Ita­lia, kuo­ro­kil­pai­lu Goriziassa
 • 1985 Puo­la
 • 1984 Englan­ti, Wales ja Lontoo
 • 1982 Unka­ri
 • 1980 Viro