Mukaan Domi­nan­ten riveihin?

Domi­nan­te hakee jouk­koon­sa uusia innok­kai­ta lau­la­jia. Syk­syn 2020 pää­sy­ko­keet pide­tään kes­ki­viik­ko­na 9.9. Meri­tul­lin seu­ra­kun­ta­ta­lol­la Hel­sin­gis­sä, os. Meri­tul­lin­to­ri 3. Pää­sy­ko­kei­siin on mah­dol­lis­ta osal­lis­tua myös video­yh­tey­del­lä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot: Hel­mi Uusi­ta­lo (0405608305 / helmi.uusitalo@aalto.fi) ja Aada Toi­vet­tu­la (0400171872 / aada.toivettula@aalto.fi).

Pää­sy­ko­keis­sa tes­ta­taan muun muas­sa nuo­tin­lu­ku­tai­toa ja äänia­laa. Pää­sy­ko­keis­sa on myös hyvä varau­tua esit­tä­mään jokin oma­va­lin­tai­nen kap­pa­le esi­mer­kik­si alla ole­vas­ta listasta.

Ehdo­tuk­sia pää­sy­ko­keis­sa esi­tet­tä­väk­si kappaleeksi:

 • Kan­san­lau­lu­ja:
  • Tai­vas on sini­nen ja valkoinen
  • Koti­maa­ni ompi Suomi
  • On suu­ri sun ran­tas autius
  • Vem kan segla föru­tan vind
 • Toi­vo Kuu­la: Aamulaulu
 • Oskar Meri­kan­to: Kul­lan muru­nen / Lau­la tyttö
 • Tom­ma­so Gior­da­ni: Caro mio ben
 • Juha Vai­nio: Van­ho­ja poi­kia viiksekkäitä
 • Beat­les: Yes­ter­day / Let it be
 • John Legend: All of Me
 • Harold Arlen: Over the Rain­bow (tai Sateen­kaa­ren tuol­la puolen)
 • Haloo Hel­sin­ki: Maa­il­man toi­sel­la puolen
 • Stel­la: Piste
 • Eppu Nor­maa­li / Club for Five: Joka päi­vä ja joka iki­nen yö
 • Fredrik Pacius: Maam­me-lau­lu / Vårt land (joko suo­mek­si tai ruotsiksi)

Näh­dään pääsykokeissa!

Domi­nan­ten kaik­kien fuk­sien äidit 2020

Aada Toi­vet­tu­la
puh. 0400171872
aada.toivettula@aalto.fi

Hel­mi Uusi­ta­lo
puh. 0405608305
helmi.uusitalo@aalto.fi 

Kah­den kuo­ro­lai­sen tervehdys

Hei!

Olem­me Aada Toi­vet­tu­la ja Hel­mi Uusi­ta­lo, Domi­nan­ten kaik­kien fuk­sien äidit, ja teh­tä­vä­näm­me on vas­ta­ta sii­tä, että eri­tyi­ses­ti uudet lau­la­jat tun­te­vat olon­sa ter­ve­tul­leek­si ja pää­se­vät suju­vas­ti osak­si kuo­roa. Domi­nan­te on upea ja ainut­laa­tui­nen poruk­ka, jos­sa yhdis­tyy tai­teel­li­nen kun­nian­hi­mo ja teke­mi­sen rie­mu. Olem­me­kin molem­mat viih­ty­neet kuo­ros­sa loistavasti!

Domi­nan­ten toi­min­ta on aktii­vis­ta: keik­ko­ja on pal­jon ja har­joi­tuk­sia sen mukai­ses­ti. Ilman yhdes­sä viih­ty­vää poruk­kaa tämä tus­kin onnis­tui­si. Kon­sert­tien jäl­keen kokoon­num­me usein fii­lis­te­le­mään keik­kaa karonk­kaan. Domi­nan­tes­sa jär­jes­te­tään har­joi­tus­ten ohel­la val­ta­vas­ti mui­ta akti­vi­teet­te­ja, jot­ka kokoa­vat kuo­ro­lai­set yhteen myös tree­ni­sa­lin ulko­puo­lel­la. Kuo­ro­ka­ve­rei­den kans­sa voi viet­tää aikaa vaik­ka­pa Domi­sul­kik­sen, Lenk­ki­ker­hon tai vil­lien ja vauh­dik­kai­den Domi Action ‑tapah­tu­mien paris­sa. Mones­ti viih­dym­me myös kuo­ro­käm­päl­läm­me Fer­maa­til­la Ota­nie­mes­sä niin tree­nai­lun kuin haus­kan­pi­don­kin merkeissä.

Har­joi­tus­ten ja akti­vi­teet­tien lisäk­si Domi­nan­tes­sa on aktii­vis­ta kvar­tet­ti­toi­min­taa, joka on saa­nut myös mei­dät molem­mat innos­tu­maan yhtye­lau­lus­ta. Oman stem­man lau­la­mi­nen yksin on pait­si kehit­tä­vää myös todel­la pal­kit­se­vaa! Kvar­tet­ti­toi­min­nan avul­la voi kar­tut­taa arvo­kas­ta esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta, ja yhtyeen tree­neis­sä tutus­tuu kuo­ro­ka­ve­rei­hin entis­tä parem­min. Kvar­tet­ti­toi­min­ta on moni­puo­lis­ta: sovi­tuk­sis­ta löy­tyy niin pop-kap­pa­lei­ta ja sere­na­de­ja kuin perin­teis­tä a cap­pel­laa­kin – jos­kus jopa räppiä.

Domi­nan­ten joka­vuo­ti­seen toi­min­taan kuu­luu myös kuo­rom­me osaa­mi­sen jaka­mi­nen ulko­mail­le keik­ka­mat­kan mer­keis­sä. Domi­nan­te on reis­san­nut niin Sipe­rian junil­la kuin bus­sil­la ympä­ri Euroop­paa­kin. Kuo­ron vii­mei­sin mat­ka suun­tau­tui Sak­san Bay­reut­hiin kesäl­lä 2019. Vuon­na 2018 Domi­nan­te edus­ti Sak­sas­sa ja Sveit­sis­sä ja vuon­na 2017 mat­kus­tet­tiin sekä Leipzi­gin Bach-fes­ti­vaa­leil­le että Taiwa­niin Tai­pei Inter­na­tio­nal Cho­ral Fes­ti­va­lil­le. Uuden kuo­ro­mat­kan myö­tä luo­daan ja ope­tel­laan myös uusi mat­ka­lau­lu, jot­ta mat­ka­tun­nel­ma pysyi­si yllä talvellakin!

Olem­me saa­neet olla jat­ku­vas­ti ylpei­tä domi­nan­te­lai­suu­des­tam­me. Kuo­rom­me ohjel­mis­tos­sa on pal­jon a cap­pel­la ‑musiik­kia mut­ta myös orkes­te­ri­teok­sia. Domi­nan­te tekee­kin yhteis­työ­tä maam­me joh­ta­vien orkes­te­rien, kuten Sin­fo­nia Lah­den ja RSO:n kans­sa. Useim­mi­ten kuo­rom­me tyy­li­la­ji on klas­si­nen, mut­ta ajoit­tain ohjel­mis­toom­me kuu­luu myös jota­kin aivan eri­lais­ta. Olem­me esi­mer­kik­si pääs­seet har­joit­te­le­maan las­ten­lau­luso­vi­tuk­sia jär­jes­täes­säm­me per­heen pie­nim­mil­le suun­na­tun las­ten­kon­ser­tin sekä lau­la­neet maa­il­man suo­si­tuim­man teno­rin Andrea Bocel­lin taus­ta­kuo­ro­na Hartwall-aree­nal­la. Vaih­te­lua­kin kuo­ron ohjel­mis­tos­ta siis löytyy.

Esit­tä­miem­me teos­ten moni­puo­li­suu­den vuok­si Domi­nan­te ei kos­kaan jämäh­dä pai­koil­leen. Otam­me uudet haas­teet ilol­la vas­taan, kor­keas­ta tai­teel­li­ses­ta tasos­ta tin­ki­mät­tä. Domi­nan­te­lai­suu­des­sa hie­noa on se, että tulem­me eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta ja taus­tois­ta, mut­ta mei­tä yhdis­tä­vät rak­kaus musiik­kiin, halu kehit­tyä kuo­ro­lau­la­ji­na sekä tie­ten­kin lau­la­mi­sen ilo ja teke­mi­sen rie­mu! Joku meis­tä on teek­ka­ri Ota­nie­mes­sä, toi­nen voi opis­kel­la tai­de­his­to­ri­aa ja kol­mas saat­taa olla työ­elä­mäs­sä. Sil­ti olem­me erot­ta­ma­ton ja ainut­laa­tui­nen yhtei­sö, joka lau­laa joh­ta­jam­me Sep­po Mur­ron sanoin ”mie­luum­min irvi ham­paas­sa kuin ham­paat irvessä”.