Mukaan Domi­nan­ten rivei­hin?

Syk­syn 2019 pää­sy­ko­keet jär­jes­tet­tiin tiis­tai­na 10.9. ja kes­ki­viik­ko­na 11.9. Ota­nie­mes­sä. Ennen pää­sy­ko­kei­ta kuo­ron menoa oli mah­dol­li­suus tul­la tes­taa­maan avoi­miin har­joi­tuk­siin maa­nan­tai­na 9.9. klo 18.00 Ota­nie­men TUAS-talol­le (Maa­rin­tie 8, 02150 Espoo).

Pää­sy­ko­keis­sa tes­ta­taan muun muas­sa nuo­tin­lu­ku­tai­toa ja äänia­laa. Pää­sy­ko­keis­sa on myös hyvä varau­tua esit­tä­mään jokin oma­va­lin­tai­nen kap­pa­le esi­mer­kik­si alla ole­vas­ta lis­tas­ta.

Ehdo­tuk­sia pää­sy­ko­keis­sa esi­tet­tä­väk­si kap­pa­leek­si:

 • Kan­san­lau­lu­ja:
  • Tai­vas on sini­nen ja val­koi­nen
  • Koti­maa­ni ompi Suo­mi
  • On suu­ri sun ran­tas autius
  • Vem kan segla föru­tan vind
 • Toi­vo Kuu­la: Aamu­lau­lu
 • Oskar Meri­kan­to: Kul­lan muru­nen / Lau­la tyt­tö
 • Tom­ma­so Gior­da­ni: Caro mio ben
 • Juha Vai­nio: Van­ho­ja poi­kia viik­sek­käi­tä
 • Beat­les: Yes­ter­day / Let it be
 • John Legend: All of Me
 • Harold Arlen: Over the Rain­bow (tai Sateen­kaa­ren tuol­la puo­len)
 • Haloo Hel­sin­ki: Maa­il­man toi­sel­la puo­len
 • Stel­la: Pis­te
 • Eppu Nor­maa­li / Club for Five: Joka päi­vä ja joka iki­nen yö
 • Fredrik Pacius: Maam­me-lau­lu / Vårt land (joko suo­mek­si tai ruot­sik­si)

Näh­dään pää­sy­ko­keis­sa!

Domi­nan­ten kaik­kien fuk­sien äidit 2019

Aada Tai­pa­le
puh. 0509196698
aada.taipale@aalto.fi 

Hel­mi Uusi­ta­lo
puh. 0405608305
helmi.uusitalo@aalto.fi 

Kah­den kuo­ro­lai­sen ter­veh­dys

Hei!

Olem­me Aada Tai­pa­le ja Hel­mi Uusi­ta­lo, Domi­nan­ten kaik­kien fuk­sien äidit, ja teh­tä­vä­näm­me on vas­ta­ta sii­tä, että eri­tyi­ses­ti uudet lau­la­jat tun­te­vat olon­sa ter­ve­tul­leek­si ja pää­se­vät suju­vas­ti osak­si kuo­roa. Domi­nan­te on upea ja ainut­laa­tui­nen poruk­ka, jos­sa yhdis­tyy tai­teel­li­nen kun­nian­hi­mo ja teke­mi­sen rie­mu. Olem­me­kin molem­mat viih­ty­neet kuo­ros­sa lois­ta­vas­ti!

Domi­nan­ten toi­min­ta on aktii­vis­ta: keik­ko­ja on pal­jon ja har­joi­tuk­sia sen mukai­ses­ti. Ilman yhdes­sä viih­ty­vää poruk­kaa tämä tus­kin onnis­tui­si! Kon­sert­tien jäl­keen kokoon­num­me usein yhdes­sä fii­lis­te­le­mään keik­kaa karonk­kaan. Domi­nan­tes­sa on har­joi­tus­ten lisäk­si val­ta­vas­ti mui­ta akti­vi­teet­te­ja, jois­sa pää­see viet­tä­mään aikaa kuo­ro­ka­ve­rei­den kans­sa. Näi­tä ovat esi­mer­kik­si monet lii­kun­ta­ta­pah­tu­mat, kuten Domi­säh­ly, sekä vil­lit ja vauh­dik­kaat Domi Action ‑tapah­tu­mat. Mones­ti vie­täm­me aikaa myös kuo­ro­käm­päl­läm­me Fer­maa­til­la Ota­nie­mes­sä niin tree­nai­lun kuin haus­kan­pi­don mer­keis­sä.

Har­joi­tus­ten ja akti­vi­teet­tien lisäk­si Domi­nan­tes­sa on aktii­vis­ta kvar­tet­ti­toi­min­taa, joka on saa­nut mei­dät molem­mat innos­tu­maan yhtye­lau­lus­ta. Oman stem­man lau­la­mi­nen yksin on kehit­tä­vää, mut­ta myös todel­la pal­kit­se­vaa! Kvar­tet­ti­toi­min­nan avul­la saa myös arvo­kas­ta esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta, ja lisäk­si tree­neis­sä tutus­tuu kuo­ro­ka­ve­rei­hin entis­tä parem­min. Kvar­tet­ti­toi­min­ta on moni­puo­lis­ta: sovi­tuk­sis­ta löy­tyy niin pop-kap­pa­lei­ta ja sere­na­de­ja, kuin perin­teis­tä a cap­pel­laa­kin, jos­kus jopa räp­piä!

Domi­nan­ten joka­vuo­ti­seen toi­min­taan kuu­luu myös suo­ma­lai­sen osaa­mi­sen vie­mi­nen ulko­mail­le keik­ka­mat­kan mer­keis­sä. Domi­nan­te on reis­san­nut niin Sipe­rian junil­la kuin bus­sil­la ympä­ri Euroop­paa. Vii­mei­sim­mät Domi­nan­ten mat­kat ovat suun­tau­tu­neet vuon­na 2018 Sak­saan ja Sveit­siin ja vuon­na 2017 Leipzi­gin Bach-fes­ti­vaa­leil­le sekä Taiwa­niin Tai­pei Inter­na­tio­nal Cho­ral Fes­ti­va­lil­le. Uuden kuo­ro­mat­kan myö­tä luo­daan ja ope­tel­laan myös uusi mat­ka­lau­lu, jot­ta mat­ka­tun­nel­ma pysyi­si yllä tal­vel­la­kin!

Olem­me jat­ku­vas­ti saa­neet olla ylpei­tä domi­nan­te­lai­suu­des­tam­me. Kuo­rom­me ohjel­mis­tos­sa on pal­jon a cap­pel­la ‑musiik­kia, mut­ta myös orkes­te­ri­teok­sia, ja Domi­nan­te tekee­kin yhteis­työ­tä maam­me joh­ta­vien orkes­te­rien, kuten RSO:n ja Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Useim­mi­ten tyy­li­la­jim­me on klas­si­nen, mut­ta ajoit­tain ohjel­mis­toom­me kuu­luu myös jota­kin aivan eri­lais­ta. Olem­me esi­mer­kik­si pääs­seet har­joit­te­le­maan las­ten­lau­luso­vi­tuk­sia jär­jes­täes­säm­me per­heen pie­nim­mil­le suun­na­tun las­ten­kon­ser­tin, sekä lau­la­neet maa­il­man suo­si­tuim­man teno­rin Andrea Bocel­lin taus­ta­kuo­ro­na Hartwall-aree­nal­la. Vaih­te­lua­kin kuo­ron tyy­li­la­jeis­sa siis löy­tyy!

Esit­tä­miem­me teos­ten moni­puo­li­suu­den vuok­si Domi­nan­te ei kos­kaan jämäh­dä pai­koil­leen. Otam­me uudet haas­teet ilol­la vas­taan, kor­keas­ta tai­teel­li­ses­ta tasos­ta tin­ki­mät­tä. Domi­nan­te­lai­suu­des­sa hie­noa on se, että tulem­me eri­lai­sis­ta elä­män­ti­lan­teis­ta ja eri­lai­sis­ta taus­tois­ta, mut­ta mei­tä yhdis­tä­vät rak­kaus musiik­kiin, halu kehit­tyä kuo­ro­lau­la­ja­na, sekä tie­ten­kin lau­la­mi­sen ilo ja teke­mi­sen rie­mu! Joku meis­tä on teek­ka­ri Ota­nie­mes­sä, toi­nen voi opis­kel­la tai­de­his­to­ri­aa ja kol­mas voi olla työ­elä­mäs­sä. Sil­ti olem­me erot­ta­ma­ton ja ainut­laa­tui­nen yhtei­sö, joka lau­laa joh­ta­jam­me Sep­po Mur­ron sanoin ”mie­luum­min irvi ham­paas­sa kuin ham­paat irves­sä”.