Kuo­ron esittely

Domi­nan­te on vuon­na 1975 perus­tet­tu Aal­to-yli­opis­ton seka­kuo­ro, joka tun­ne­taan kun­nian­hi­moi­se­na suo­ma­lai­sen kuo­ro­musii­kin edelläkävijänä.

Lue lisää

Tai­teel­li­nen johtaja

Sep­po Mur­to (s. 1955) on toi­mi­nut Domi­nan­ten tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na vuo­des­ta 1981 läh­tien, joten kuo­ron musii­kil­li­nen lin­ja on saa­nut kehit­tyä yhte­näi­se­nä alkua­jois­ta tähän päivään.

Lue lisää

Domi­nan­ten hallitus

Vuo­den 2024 hallitus

Lue lisää

Kuo­ron esittely

Suo­ma­lais­ta kuo­ro­lau­lua jo vuo­des­ta 1975

Domi­nan­te hur­maa ylei­sön tul­kin­nan inten­si­tee­til­lä, soin­nin kirk­kau­del­la ja yhdes­sä lau­la­mi­sen ilol­la. Kuo­roa joh­taa dir. mus. Sep­po Mur­to. Domi­nan­ten toi­min­nan kul­ma­ki­viä ovat kor­kea­ta­soi­nen eri aika­kausien a cap­pel­la ‑musiik­ki, suu­ret orkes­te­ri­teok­set sekä vuo­sit­tai­set ulko­maan­kier­tu­eet, fes­ti­vaa­lit ja kilpailut.

Aal­to-yli­opis­ton seka­kuo­ro Domi­nan­te on perus­tet­tu vuon­na 1975, ja se tun­net­tiin alku­vuo­si­naan Poly­tek­nik­ko­jen kama­ri­kuo­ro­na. Nykyi­sin­kin yli kuu­den­kym­me­nen lau­la­jan kokoon­pa­nos­ta suu­ri osa opis­ke­lee tai on opis­kel­lut Ota­nie­mes­sä ja loput­kin muis­sa pää­kau­pun­ki­seu­dun korkeakouluissa. 

Suo­ma­lai­nen moder­ni musiik­ki on eräs Domi­nan­ten ohjel­mis­ton tär­keim­mis­tä pain­opis­tea­lueis­ta. Pel­käs­tään edel­li­sen vuo­si­kym­me­nen aika­na Domi­nan­te on tilan­nut ja kan­tae­sit­tä­nyt yhteen­sä kym­me­nen uutuus­teos­ta kah­dek­sal­ta eri nyky­sä­vel­tä­jäl­tä. Myös klas­sik­ko­sä­vel­tä­jät Sibe­lius ja Kuu­la kuu­lu­vat etuoi­keu­te­tus­ti kuo­ron vakio-ohjelmistoon. 

Lau­la­mal­la maailmalle

Vuo­sit­tain Domi­nan­te kut­su­taan esiin­ty­mään Suo­men etu­ri­vin orkes­te­rien kans­sa. Radion sin­fo­niaor­kes­te­rin, Suo­ma­lai­sen barok­kior­kes­te­rin ja Hel­sin­gin kau­pun­gi­nor­kes­te­rin lisäk­si vii­me vuo­si­na on teh­ty sään­nöl­li­ses­ti yhteis­työ­tä eri­tyi­ses­ti Sin­fo­nia Lah­den ja Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kans­sa. Vii­me vuo­si­na kuul­tu­ja suur­teok­sia ovat olleet muun muas­sa Bac­hin Jou­luo­ra­to­rio, Johan­nes-pas­sio ja Mat­teus-pas­sio, Hän­de­lin Mes­sias sekä Mozar­tin Requi­em. Orkes­te­ri­teos­ten jouk­koon mah­tuu myös moder­ne­ja ja har­vem­min kuul­tu­ja hel­miä, kuten Men­dehls­so­nin Elia-ora­to­rio, Llo­yd Web­be­rin Jesus Christ Supers­tar ja Jus­si Chy­de­niuk­sel­ta tilat­tu De Profundis.

Domi­nan­te mat­kus­taa joka vuo­si ulko­mail­le etsi­mään uusia ylei­sö­jä ja innoi­tuk­sen läh­tei­tä. Vuon­na 2019 Domi­nan­te kut­sut­tiin kon­ser­toi­maan Young Artists Bay­reuth-fes­ti­vaa­lil­le, ja vuon­na 2017 kuo­ro osal­lis­tui sekä Leipzi­gin Bach-fes­ti­vaa­leil­le että Tai­pein kan­sain­vä­li­sil­le kuo­ro­fes­ti­vaa­leil­le. Edel­lis­vuo­sien mer­kit­tä­vim­piä koke­muk­sia ovat olleet Aasian suu­rin tai­de­fes­ti­vaa­li Hong Kong Arts Fes­ti­val (2012), Tolo­san kan­sain­vä­li­nen kuo­ro­kil­pai­lu (2013) ja Lon­toon BBC Proms ‑fes­ti­vaa­li (2007).

Domi­nan­te on levyt­tä­nyt 22 ker­taa ja tal­tioi­nut levyil­leen suo­ma­lais­ten seka­kuo­ro­teos­ten hel­miä, jou­lu­lau­lu­ja, teek­ka­ri­tun­nel­maa sekä osan tilaus­teok­sis­taan. Levy-yhtiö BIS:in kans­sa jul­kais­tut Sibe­lius-levyt ovat saa­neet run­saas­ti kan­sain­vä­lis­tä­kin huo­mio­ta. Domi­nan­ten omat levyt Rau­dan kirous ja Lem­peä on valit­tu vuo­den kuorolevyiksi.

Jäsen­ten­sä näköi­nen yhteisö

Lau­la­jat ovat nuo­ria aikui­sia, jois­ta useim­mil­la on jo ennen Domi­nan­tea pit­kä koke­mus musiik­kio­pis­to-opin­nois­ta, soit­ta­mi­ses­ta ja nuo­ri­so­kuo­rois­ta. Domi­nan­te tar­jo­aa lau­la­jil­leen jat­ku­via kehit­ty­mi­sen mah­dol­li­suuk­sia moni­puo­li­sen kuo­ro-ohjel­mis­ton lisäk­si lau­lu­tun­neil­la ja yhtyelaulutoiminnassa.

Vaik­ka kuo­ron toi­min­ta on vuo­sien var­rel­la kehit­ty­nyt jat­ku­vas­ti ammat­ti­mai­sem­paan suun­taan, ei teek­ka­ri­hen­ki­nen haus­kuus ole mis­sään vai­hees­sa pääs­syt unoh­tu­maan. Lau­la­mi­sen ja tai­teel­lis­ten haas­tei­den lisäk­si eri­tyi­sen tär­kei­tä domi­nan­te­lai­sil­le ovat ystä­vyys ja läm­min­hen­ki­nen yhdessäolo.

Tai­teel­li­nen joh­ta­ja Sep­po Murto

Sep­po Mur­to (s. 1955) on toi­mi­nut Domi­nan­ten tai­teel­li­se­na joh­ta­ja­na vuo­des­ta 1981 läh­tien, joten kuo­ron musii­kil­li­nen lin­ja on saa­nut kehit­tyä yhte­näi­se­nä alkua­jois­ta tähän päi­vään. Mur­to on suu­rel­la sydä­mel­lä teh­nyt Domi­nan­tes­ta kan­sal­li­sel­la tasol­la huip­pu­kuo­ron, jon­ka mai­ne on kii­ri­nyt jo kai­kil­le mantereille.

Domi­nan­ten joh­ta­mi­sen lisäk­si Sep­po Mur­to opet­taa Sibe­lius-Aka­te­mias­sa sekä luot­saa kuo­ro­ja Glo­ria ja Mur­to­soin­tu. Mur­to on suo­rit­ta­nut Sibe­lius-Aka­te­mias­sa urku­jen­soi­ton ja kuo­ron­joh­don diplo­mi­tut­kin­not, sekä toi­mi Hel­sin­gin tuo­mio­kirk­ko­seu­ra­kun­nan kirk­ko­muusik­ko­na vuo­si­na 1985–2019. Hän on joh­ta­nut monia Suo­men etu­ri­vin kuo­ro­ja ja orkes­te­rei­ta ja lisäk­si toi­mi­nut Suo­men kuo­ron­joh­ta­jat ry:n puheen­joh­ta­ja­na ja Kuo­roEs­poo-fes­ti­vaa­lin tai­teel­li­se­na johtajana.

Mur­to on saa­vut­ta­nut usei­ta arvo­ni­miä, mm. direc­tor musices (1986), vuo­den kuo­ron­joh­ta­ja (2001), vuo­den kant­to­ri (2013) sekä Teek­ka­ri h.c. (1990).

Domi­nan­ten hal­li­tus 2024

PUHEENJOHTAJA
Juha­na Saa­ri­nen

VARAPUHEENJOHTAJA, TALOUSVASTAAVA
Timo Taka­la

SIHTEERI
Aino Vil­ja­kai­nen

TAIDEVASTAAVA
Emma Ilo­nen

HYVINVOINTIVASTAAVA
Saka­ri Niemelä