SEURAAVAT KONSERTIT

Sal­vat 1701

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Tors­tai 13.10.2022, Temp­pe­li­au­kion kirk­ko, Helsinki
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Tors­tai 13.10.2022 klo 19, Temp­pe­li­au­kion kirk­ko
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta tai suo­raan kuorolaisilta.

OSTA LIPUT

Jaak­ko Män­ty­jär­ven Sal­vat 1701 on ainut­ker­tai­nen his­to­rial­li­nen koraa­li­draa­ma, joka kuvaa vit­saus­ten koet­te­le­man kan­san uupu­mis­ta, kapi­naa ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Teos on enem­män kuin kuo­ro­kon­sert­ti: se on dra­ma­ti­soi­tu musii­kil­li­nen viit­taus his­to­rian pimeim­piin aikoi­hin, jois­sa pelas­tus ahdin­gon kes­kel­lä löy­det­tiin yhtei­sös­tä ja kir­kos­ta. Vil­le Sand­qvis­tin ohjaa­ma­na kuo­ro esit­tää rutos­ta kär­si­vää kan­saa aika­kau­del­le omi­nai­sis­sa puvuis­sa yhdes­sä ammat­ti­näyt­te­li­jöi­den kanssa. 

Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sand­qvist
Roo­leis­sa: Joel Hir­vo­nen, Jou­ko Puo­lan­to, Maa­ria Jenu
Valais­tus: Carl Sjöblom

Kon­sert­ti sisäl­tää klo 18 alka­van teo­se­sit­te­lyn, jota on muka­na pitä­mäs­sä kuo­ron tai­teel­li­nen joh­ta­ja Sep­po Mur­to ja ohjaa­ja Vil­le Sandqvist. 

Temp­pe­li­au­kion kon­sert­ti on osa Kuo­ro­musii­kin kausi­kon­sert­ti­sar­jaa. Kon­sert­tiin pää­see myös osta­mal­la kausi­kor­tin, jol­la pää­see kaik­kiin mui­hin­kin kuo­ro­kon­sert­ti­sar­jan kon­sert­tei­hin syksyllä.

Lisä­tie­toa Kuo­ro­musii­kin kausikonserteista

Osta kausi­kort­ti

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Sal­vat 1701

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Per­jan­tai 4.11.2022 klo 19, Espoon Tuomiokirkko
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Per­jan­tai 4.11.2022 klo 19, Espoon Tuo­mio­kirk­ko
Liput 25 / 15 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta tai suo­raan kuorolaisilta.

OSTA LIPUT

Jaak­ko Män­ty­jär­ven Sal­vat 1701 on ainut­ker­tai­nen his­to­rial­li­nen koraa­li­draa­ma, joka kuvaa vit­saus­ten koet­te­le­man kan­san uupu­mis­ta, kapi­naa ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Teos on enem­män kuin kuo­ro­kon­sert­ti: se on dra­ma­ti­soi­tu musii­kil­li­nen viit­taus his­to­rian pimeim­piin aikoi­hin, jois­sa pelas­tus ahdin­gon kes­kel­lä löy­det­tiin yhtei­sös­tä ja kir­kos­ta. Vil­le Sand­qvis­tin ohjaa­ma­na kuo­ro esit­tää rutos­ta kär­si­vää kan­saa aika­kau­del­le omi­nai­sis­sa puvuis­sa yhdes­sä ammat­ti­näyt­te­li­jöi­den kanssa. 

Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sand­qvist
Roo­leis­sa: Joel Hir­vo­nen, Jou­ko Puo­lan­to, Maa­ria Jenu
Valais­tus: Carl Sjöblom

Lue lisää Näy­tä vähemmän
  • 13.12.2022 — Jou­lu­kon­sert­ti, Tapio­lan kirk­ko, Espoo
  • 19.12.2022 — Jou­lu­kon­sert­ti, Hel­sin­gin tuo­mio­kirk­ko, Helsinki
  • 19.01.2023 — Brahms: Ein deutsches Requi­em (Sin­fo­nia Lah­den kans­sa), Sibe­lius­ta­lo, Lahti
  • 04.04.2023 — Andrea Bocel­li Belie­ve World Tour, Nokia Are­na, Tampere
  • 05.04.2023 — Mac­Mil­lan: Seven Last Words from the Cross (Sin­fo­nia Lah­den kans­sa), Sibe­lius­ta­lo, Lahti
  • 11.05.2023 — Orff: Car­mi­na Bura­na (Sin­fo­nia Lah­den kans­sa), Sibe­lius­ta­lo, Lahti
  • 24.05.2023 — Kuu­lat (Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ron kans­sa), TBA

AJANKOHTAISTA

Kat­so Sal­vat 1701 ‑esi­tys­ten traileri

Jaak­ko Män­ty­jär­ven ainut­laa­tui­nen his­to­rial­li­nen kirk­ko­draa­ma Sal­vat 1701 palaa tänä syk­sy­nä Domi­nan­ten ohjel­mis­toon kah­den esi­tyk­sen voi­min. Kat­so pro­duk­tion trai­le­ri­vi­deo ja tule naut­ti­maan upeas­ta ja aiheel­taan ajan­koh­tai­ses­ta 1700-luvun ruton aika­kau­teen sijoit­tu­vas­ta teok­ses­ta Temp­pe­li­au­kion kirk­koon to 13.10. klo 19 tai Espoon tuo­mio­kirk­koon pe 4.11. klo 19.

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sand­qvist
Roo­leis­sa: Joel Hir­vo­nen, Jou­ko Puo­lan­to, Maa­ria Jenu
Valais­tus: Carl Sjöblom

Liput 25 / 15 € kuo­ro­lai­sil­ta tai Domi­nan­ten verk­ko­kau­pas­ta:
https://holvi.com/shop/Dominante/

Sal­vat 1701 esi­te­tään jäl­leen syk­syl­lä 2022

On aika pal­jas­taa, mitä kuo­ron syys­kau­del­la on luvas­sa! Vii­mek­si vuon­na 2018 esi­tet­ty kirk­ko­draa­ma Sal­vat 1701 palaa jäl­leen Domi­nan­ten ohjel­mis­toon kah­den kon­ser­tin voi­min syk­syl­lä 2022.

Jaak­ko Män­ty­jär­ven Sal­vat 1701 on ainut­ker­tai­nen his­to­rial­li­nen kirk­ko­draa­ma, joka kuvaa vit­saus­ten koet­te­le­man kan­san uupu­mis­ta, kapi­naa ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Teos on enem­män kuin kuo­ro­kon­sert­ti: se on dra­ma­ti­soi­tu musii­kil­li­nen kat­saus his­to­rian pimeim­piin aikoi­hin, jois­sa pelas­tus ahdin­gon kes­kel­lä löy­det­tiin yhtei­sös­tä ja kirkosta.

Domi­nan­te esit­tää Sal­vat 1701 ‑pro­duk­tion Temp­pe­li­au­kion kir­kos­sa tors­tai­na 13.10.2022 osa­na Kuo­ro­musii­kin kausi­kon­sert­ti­sar­jaa, sekä Espoon tuo­mio­kir­kos­sa per­jan­tai­na 4.11.2022. Esi­tyk­sen joh­taa Sep­po Mur­to ja ohjaa Vil­le Sand­qvist. Liput tule­vat myyn­tiin elokuussa.

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä

VIRTUAALIKUOROESITYKSET

Vir­tu­aa­li­kuo­ron joulutervehdys

25.12.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää ja rau­hai­saa joulunaikaa! 

Vaik­ka emme tänä vuon­na voi­neet­kaan pitää perin­tei­siä jou­lu­kon­sert­te­jam­me, halusim­me sil­ti tuo­da jou­lu­musii­kin iloa kuun­te­li­joil­lem­me vir­tu­aa­li­kuo­roe­si­tyk­sen muo­dos­sa. Kap­pa­lee­na on Gus­tav Hols­tin sävel­tä­mä Kes­ki­tal­vi synk­kä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me pian taas konserteissa!

KESKITALVI SYNKKÄ – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO

Gus­tav Holst: Kes­ki­tal­vi synk­kä
Teks­ti: Chris­ti­na Ros­set­ti
Suo­men­nos: Mart­ti Haapakoski

Ääni­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Video­tuo­tan­to: Paa­vo Kekkonen

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

26.7.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

AURINGON NOUSTESSA – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma