SEURAAVAT KONSERTIT

Jou­lun täh­den 9.12.2021 klo 19

To 9.12.2021 klo 19
Espoon tuomiokirkko
Liput 22 € / 15 €

Jou­lun täh­den – Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti Espoon tuomiokirkossa

Liput 22 € / 15 € kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta: www.holvi.com/shop/dominante

Hyvä kon­sert­ti­vie­ras! Kon­ser­tis­sa edel­ly­te­tään koro­na­pas­sia.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den 16.12.2021 klo 19

To 16.12.2021 klo 19
Hel­sin­gin tuomiokirkko
Liput 22 € / 15 € 

Jou­lun täh­den – Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti Hel­sin­gin tuomiokirkossa

Liput 22 € / 15 € kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta: www.holvi.com/shop/dominante

Hyvä kon­sert­ti­vie­ras! Kon­ser­tis­sa edel­ly­te­tään koro­na­pas­sia.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Hyvä kon­sert­ti­vie­ras! Domi­nan­ten jou­lu­kon­ser­teis­sa 9.12.2021 ja 16.12.2021 edel­ly­te­tään koro­na­pas­sia.

Vali­tet­ta­vas­ti Tapio­lan kir­kon jou­lu­kon­sert­ti kes­ki­viik­ko­na 22.12.2021 klo 19 peruun­tuu kir­kon perus­kor­jauk­sen vii­väs­ty­mi­sen vuoksi.

27.1.2022 Domi­nan­te on muka­na Andrea Bocel­lin kon­ser­tis­sa Tampereella.

24.3.2022 Beet­ho­ven – Mis­sa solem­nis Sibe­lius­ta­los­sa Lahdessa

13.4.2022 Dvořák – Sta­bat Mater Sibe­lius­ta­los­sa Lahdessa

AJANKOHTAISTA

Syk­syn konsertit

Jou­lu­kuus­sa vuo­ros­sa ovat perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit 9.12. Espoon tuo­mio­kir­kos­sa ja 16.12. Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Liput (22 € / 15 €) ovat myyn­nis­sä verk­ko­kau­pas­sam­me. Läm­pi­mäs­ti tervetuloa!

Loka­kuus­sa 2021 Domi­nan­te esit­ti Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin Vigi­lian kah­des­sa kon­ser­tis­sa. Kon­ser­tit pidet­tiin tiis­tai­na 12.10. klo 19 Ola­rin kir­kos­sa ja per­jan­tai­na 15.10. klo 18.30 Suo­men­lin­nan kir­kos­sa. Kon­ser­tit joh­ti Sep­po Mur­to, ja solis­tei­na oli­vat Säde Bart­ling, alt­to, ja Jus­si Salo­nen, tenori.

Kes­ki­viik­ko­na 17.11.2021 kuo­ro piti kon­ser­tin Tapio­la­sa­lis­sa Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa. Kon­ser­tis­sa kuul­tiin muun muas­sa Domi­nan­ten tilaa­mien sävel­lys­ten kantaesityksiä.

Domi­nan­te etsii jouk­koon­sa uusia laulajia!

Kiin­nos­taa­ko taso­kas kuo­ro­lau­lu hyväs­sä seu­ras­sa? Domi­nan­te hakee jouk­koon­sa uusia innok­kai­ta lau­la­jia! Syk­syn pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään ti 14.9. ja ke 15.9. Ennen pää­sy­ko­kei­ta voit tul­la tutus­tu­maan kuo­ron toi­min­taan avoi­mis­sa har­joi­tuk­sis­sa maa­nan­tai­na 13.9.

Pää­sy­ko­kei­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot kuo­ron kaik­kien fuk­sien äideil­tä: Aada Toi­vet­tu­la (0400171872 / aada.toivettula@aalto.fi) ja Emma Ilo­nen (0404511632 / emma.ilonen@aalto.fi).

Tar­kem­mat tie­dot pää­sy­ko­keis­ta sekä fuk­siäi­tien esit­te­lyt löy­ty­vät tääl­tä.

VIRTUAALIKUOROESITYKSET

Vir­tu­aa­li­kuo­ron joulutervehdys

25.12.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää ja rau­hai­saa joulunaikaa! 

Vaik­ka emme tänä vuon­na voi­neet­kaan pitää perin­tei­siä jou­lu­kon­sert­te­jam­me, halusim­me sil­ti tuo­da jou­lu­musii­kin iloa kuun­te­li­joil­lem­me vir­tu­aa­li­kuo­roe­si­tyk­sen muo­dos­sa. Kap­pa­lee­na on Gus­tav Hols­tin sävel­tä­mä Kes­ki­tal­vi synk­kä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me pian taas konserteissa!

KESKITALVI SYNKKÄ – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO

Gus­tav Holst: Kes­ki­tal­vi synk­kä
Teks­ti: Chris­ti­na Ros­set­ti
Suo­men­nos: Mart­ti Haapakoski

Ääni­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Video­tuo­tan­to: Paa­vo Kekkonen

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

26.7.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

AURINGON NOUSTESSA – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä