SEURAAVAT KONSERTIT

Pää­siäis­kon­sert­ti

Kes­ki­viik­ko 27.3.2024 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti.

Edward Elga­rin Geron­tiuk­sen uni yhdes­sä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

Geron­tiuk­sen uni

Per­jan­tai 5.4.2024 klo 19, Musiik­ki­ta­lo, Helsinki.

Edward Elga­rin Geron­tiuk­sen uni yhdes­sä RSO:n kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

Oodi ilol­le

Tors­tai 16.5.2024 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti.

Beet­ho­ve­nin yhdek­säs sin­fo­nia yhdes­sä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

Oodi ilol­le

Per­jan­tai 17.5.2024 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti.

Beet­ho­ve­nin yhdek­säs sin­fo­nia yhdes­sä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa. Lisä­tie­dot ja liput.

AJANKOHTAISTA

Kon­sert­ti­kier­tue Por­tu­ga­lis­sa 1.–7.12.2023

Lau­an­tai­na 2.12. klo 17 Jou­lu­kon­sert­ti Museu dos Coc­hes ‑vau­nu­museos­sa (Belém, Lissabon)

Sun­nun­tai­na 3.12. klo 16 Yhteis­kon­sert­ti Coro Regi­na Coe­li de Lis­boa ‑kuo­ron kans­sa São Tomás de Aqui­no ‑kir­kos­sa (Lis­sa­bon)

Maa­nan­tai­na 4.12. klo 18 Suo­men suur­lä­he­tys­tön itse­näi­syys­päi­vän juh­la­kon­sert­ti Museu dos Coc­hes ‑vau­nu­museos­sa (Belém, Lissabon)

Kes­ki­viik­ko­na 6.12. klo 13 Algar­ven Suo­mi-Seu­ran itse­näi­syys­päi­vän juh­la­kon­sert­ti Mon­te das Ala­goas ‑ravin­to­las­sa (Alvor, Algarve)

 

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä

VIRTUAALIKUOROESITYKSET

Vir­tu­aa­li­kuo­ron joulutervehdys

25.12.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää ja rau­hai­saa joulunaikaa! 

Vaik­ka emme tänä vuon­na voi­neet­kaan pitää perin­tei­siä jou­lu­kon­sert­te­jam­me, halusim­me sil­ti tuo­da jou­lu­musii­kin iloa kuun­te­li­joil­lem­me vir­tu­aa­li­kuo­roe­si­tyk­sen muo­dos­sa. Kap­pa­lee­na on Gus­tav Hols­tin sävel­tä­mä Kes­ki­tal­vi synk­kä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me pian taas konserteissa!

KESKITALVI SYNKKÄ – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO

Gus­tav Holst: Kes­ki­tal­vi synk­kä
Teks­ti: Chris­ti­na Ros­set­ti
Suo­men­nos: Mart­ti Haapakoski

Ääni­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Video­tuo­tan­to: Paa­vo Kekkonen

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

26.7.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

AURINGON NOUSTESSA – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma

Yhteis­työs­sä

Opintokeskus Sivis