SEURAAVAT KONSERTIT

Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Tors­tai 13.10.2022, Temp­pe­li­au­kion kirk­ko, Helsinki 

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Tors­tai 13.10.2022, Temp­pe­li­au­kion kirk­ko, Helsinki

Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sandqvist

Liput tule­vat myyn­tiin elokuussa.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Per­jan­tai 4.11.2022, Espoon Tuo­mio­kirk­ko, Espoo 

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Per­jan­tai 4.11.2022, Espoon Tuo­mio­kirk­ko, Espoo

Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sandqvist

Liput tule­vat myyn­tiin elokuussa.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

AJANKOHTAISTA

Mukaan Domi­nan­ten riveihin?

Domi­nan­te hakee jouk­koon­sa uusia innok­kai­ta lau­la­jia. Syk­syn 2022 pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään tiis­tai­na 6.9. ja kes­ki­viik­ko­na 7.9. Ennen pää­sy­ko­kei­ta kuo­ron har­joi­tuk­siin on mah­dol­lis­ta tul­la tutus­tu­maan maa­nan­tai­na 5.9, jol­loin pidäm­me avoi­met har­joi­tuk­set. Pää­sy­ko­kei­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot kuo­ron kaik­kien fuk­sien äideiltä.

DOMINANTEN KAIKKIEN FUKSIEN ÄIDIT 2022
Emma Ilo­nen 040 4511632 / emma.ilonen@aalto.fi
Vil­ma Eske­li­nen 050 3538804 / vilma.eskelinen@aalto.fi

Lue lisää haki­jal­le-sivul­ta.

Sal­vat 1701 esi­te­tään jäl­leen syk­syl­lä 2022

On aika pal­jas­taa, mitä kuo­ron syys­kau­del­la on luvas­sa! Vii­mek­si vuon­na 2018 esi­tet­ty kirk­ko­draa­ma Sal­vat 1701 palaa jäl­leen Domi­nan­ten ohjel­mis­toon kah­den kon­ser­tin voi­min syk­syl­lä 2022.

Jaak­ko Män­ty­jär­ven Sal­vat 1701 on ainut­ker­tai­nen his­to­rial­li­nen kirk­ko­draa­ma, joka kuvaa vit­saus­ten koet­te­le­man kan­san uupu­mis­ta, kapi­naa ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Teos on enem­män kuin kuo­ro­kon­sert­ti: se on dra­ma­ti­soi­tu musii­kil­li­nen kat­saus his­to­rian pimeim­piin aikoi­hin, jois­sa pelas­tus ahdin­gon kes­kel­lä löy­det­tiin yhtei­sös­tä ja kirkosta.

Domi­nan­te esit­tää Sal­vat 1701 ‑pro­duk­tion Temp­pe­li­au­kion kir­kos­sa tors­tai­na 13.10.2022 osa­na Kuo­ro­musii­kin kausi­kon­sert­ti­sar­jaa, sekä Espoon tuo­mio­kir­kos­sa per­jan­tai­na 4.11.2022. Esi­tyk­sen joh­taa Sep­po Mur­to ja ohjaa Vil­le Sand­qvist. Liput tule­vat myyn­tiin elokuussa.

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä

VIRTUAALIKUOROESITYKSET

Vir­tu­aa­li­kuo­ron joulutervehdys

25.12.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää ja rau­hai­saa joulunaikaa! 

Vaik­ka emme tänä vuon­na voi­neet­kaan pitää perin­tei­siä jou­lu­kon­sert­te­jam­me, halusim­me sil­ti tuo­da jou­lu­musii­kin iloa kuun­te­li­joil­lem­me vir­tu­aa­li­kuo­roe­si­tyk­sen muo­dos­sa. Kap­pa­lee­na on Gus­tav Hols­tin sävel­tä­mä Kes­ki­tal­vi synk­kä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me pian taas konserteissa!

KESKITALVI SYNKKÄ – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO

Gus­tav Holst: Kes­ki­tal­vi synk­kä
Teks­ti: Chris­ti­na Ros­set­ti
Suo­men­nos: Mart­ti Haapakoski

Ääni­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Video­tuo­tan­to: Paa­vo Kekkonen

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

26.7.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

AURINGON NOUSTESSA – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma