SEURAAVA KONSERTTI

Love is a place

la 7.11. klo 18
Tapio­la­sa­li, Espoon kulttuurikeskus
liput 22 € / 12 €

la 7.11. klo 18
Tapio­la­sa­li, Espoon kult­tuu­ri­kes­kus
liput 22 € / 12 €

Suo­ra verk­ko­lä­he­tys: https://youtu.be/kqTgObtV9mY

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten 45-juh­­la­­vuo­­den syys­kon­sert­tiin, jos­sa kuul­laan kuo­ron tilaa­mia sävel­lyk­siä eri vuo­si­kym­me­nil­tä! Kon­ser­tin ohjel­mas­sa on Mik­ko Sido­rof­fin Erl­­kö­­nig-teok­­sen kan­tae­si­tys, min­kä lisäk­si luvas­sa on musiik­kia myös Jus­si Chy­de­niuk­sel­ta, Olli Kor­te­kan­kaal­ta, Jaak­ko Män­ty­jär­vel­tä, Matt­hew Whit­tal­lil­ta ja Rai­mun­do Gonzalezilta. 

Aiem­min tie­do­te­tus­ta poi­ke­ten Uljas Pulk­kik­sen ja Ant­ti Auvi­sen tilaus­teos­ten kan­tae­si­tyk­set siir­ty­vät ensi vuoteen.

Kon­ser­tin joh­taa Sep­po Murto.

Esi­tyk­sen kes­to on n. 45min, ei väliaikaa.

Kon­sert­ti esi­te­tään myös suo­ra­na verk­ko­lä­he­tyk­se­nä.
Digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma on mah­dol­lis­ta ostaa hin­taan 10 €.

Liput, digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma ja link­ki verk­ko­lä­he­tyk­seen kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta:
www.holvi.com/shop/dominante

Lisä­tie­toa kon­ser­tin tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyis­tä:
https://www.dominante.fi/syyskonsertti_2020_turvallisuusohjeet/

Lue lisää Näy­tä vähemmän

AJANKOHTAISTA

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

Aurin­gon nous­tes­sa — Domi­nan­te, joh­ta­ja­na Sep­po Mur­to
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä