SEURAAVAT KONSERTIT

Jou­lun tähden

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen joulukonsertti
Tiis­tai 13.12.2022 klo 19, Tapio­lan kirkko
Liput 25 / 15 / 40 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti
Tiis­tai 13.12.2022 klo 19, Tapio­lan kirk­ko
Liput 25 / 15 / 40 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta.

OSTA LIPUT

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten tun­nel­mal­li­siin Jou­lun täh­den ‑kon­sert­tei­hin! Ohjel­mis­tos­sa kuul­laan jou­lun rak­kaim­pia sävel­miä, perin­teis­tä Domi­nan­ten jou­luoh­jel­mis­toa sekä uusia tut­ta­vuuk­sia. Kuo­roa joh­taa Sep­po Murto.

Tänä vuon­na jou­lu­kon­ser­teis­sa ovat muka­na bari­to­ni­so­lis­ti Juha­na Koti­lai­nen ja urku­ri Art­tu Selonen.

Lip­pu­ja voi ostaa kon­sert­ti­päi­vä­nä ovel­ta myös Smar­­tum- tai ePassi-kulttuurieduilla.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun tähden

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen joulukonsertti
Maa­nan­tai 19.12.2022 klo 19, Hel­sin­gin tuomiokirkko
Liput 25 / 15 / 40 € kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti
Maa­nan­tai 19.12.2022 klo 19, Hel­sin­gin tuo­mio­kirk­ko
Liput 25 / 15 / 40 €  kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta.

OSTA LIPUT

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten tun­nel­mal­li­siin Jou­lun täh­den ‑kon­sert­tei­hin! Ohjel­mis­tos­sa kuul­laan jou­lun rak­kaim­pia sävel­miä, perin­teis­tä Domi­nan­ten jou­luoh­jel­mis­toa sekä uusia tut­ta­vuuk­sia. Kuo­roa joh­taa Sep­po Murto.

Tänä vuon­na jou­lu­kon­ser­teis­sa ovat muka­na bari­to­ni­so­lis­ti Juha­na Koti­lai­nen ja urku­ri Art­tu Selonen.

Lip­pu­ja voi ostaa kon­sert­ti­päi­vä­nä ovel­ta myös Smar­­tum- tai ePassi-kulttuurieduilla.

Lue lisää Näy­tä vähemmän
  • 19.01.2023 — Brahms: Ein deutsches Requi­em Sin­fo­nia Lah­den kans­sa — Sibe­lius­ta­lo, Lahti
  • 04.04.2023 — Andrea Bocel­li Belie­ve World Tour — Nokia Are­na, Tampere
  • 05.04.2023 — Mac­Mil­lan: Seven Last Words from the Cross Sin­fo­nia Lah­den kans­sa — Sibe­lius­ta­lo, Lahti
  • 11.05.2023 — Orff: Car­mi­na Bura­na Sin­fo­nia Lah­den kans­sa — Sibe­lius­ta­lo, Lahti
  • 24.05.2023 — Kuu­lat Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ron kans­sa — TBA

AJANKOHTAISTA

Domi­nan­ten perin­teis­ten jou­lu­kon­sert­tien liput nyt myynnissä

OSTA LIPUT

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten tun­nel­mal­li­siin Jou­lun täh­den ‑kon­sert­tei­hin! Ohjel­mis­tos­sa kuul­laan jou­lun rak­kaim­pia sävel­miä, perin­teis­tä Domi­nan­ten jou­luoh­jel­mis­toa sekä uusia tut­ta­vuuk­sia. Kuo­roa joh­taa Sep­po Murto.

Tänä vuon­na jou­lu­kon­ser­teis­sa ovat muka­na bari­to­ni­so­lis­ti Juha­na Koti­lai­nen ja urku­ri Art­tu Selonen.

ti 13.12.2022 klo 19, Tapio­lan kirk­ko
ma 19.12.2022 klo 19, Hel­sin­gin tuomiokirkko

Liput 25 / 15 / 40 € Domi­nan­ten verk­ko­kau­pas­ta, ovel­ta tai suo­raan kuorolaisilta. 

Osta liput itsel­le­si tai vaik­ka lah­jak­si! Lip­pu­ja voi ostaa kon­sert­ti­päi­vä­nä ovel­ta myös Smar­­tum- tai ePassi-kulttuurieduilla.

Kat­so Sal­vat 1701 ‑esi­tys­ten traileri

Jaak­ko Män­ty­jär­ven ainut­laa­tui­nen his­to­rial­li­nen kirk­ko­draa­ma Sal­vat 1701 palaa tänä syk­sy­nä Domi­nan­ten ohjel­mis­toon kah­den esi­tyk­sen voi­min. Kat­so pro­duk­tion trai­le­ri­vi­deo ja tule naut­ti­maan upeas­ta ja aiheel­taan ajan­koh­tai­ses­ta 1700-luvun ruton aika­kau­teen sijoit­tu­vas­ta teok­ses­ta Temp­pe­li­au­kion kirk­koon to 13.10. klo 19 tai Espoon tuo­mio­kirk­koon pe 4.11. klo 19.

Jaak­ko Män­ty­jär­vi: Sal­vat 1701
Domi­nan­te, joh­taa Sep­po Mur­to
Ohjaus: Vil­le Sand­qvist
Roo­leis­sa: Joel Hir­vo­nen, Jou­ko Puo­lan­to, Maa­ria Jenu
Valais­tus: Carl Sjöblom

Liput 25 / 15 € kuo­ro­lai­sil­ta tai Domi­nan­ten verk­ko­kau­pas­ta:
https://holvi.com/shop/Dominante/

Sal­vat 1701 esi­te­tään jäl­leen syk­syl­lä 2022

On aika pal­jas­taa, mitä kuo­ron syys­kau­del­la on luvas­sa! Vii­mek­si vuon­na 2018 esi­tet­ty kirk­ko­draa­ma Sal­vat 1701 palaa jäl­leen Domi­nan­ten ohjel­mis­toon kah­den kon­ser­tin voi­min syk­syl­lä 2022.

Jaak­ko Män­ty­jär­ven Sal­vat 1701 on ainut­ker­tai­nen his­to­rial­li­nen kirk­ko­draa­ma, joka kuvaa vit­saus­ten koet­te­le­man kan­san uupu­mis­ta, kapi­naa ja yhtei­söl­li­syyt­tä. Teos on enem­män kuin kuo­ro­kon­sert­ti: se on dra­ma­ti­soi­tu musii­kil­li­nen kat­saus his­to­rian pimeim­piin aikoi­hin, jois­sa pelas­tus ahdin­gon kes­kel­lä löy­det­tiin yhtei­sös­tä ja kirkosta.

Domi­nan­te esit­tää Sal­vat 1701 ‑pro­duk­tion Temp­pe­li­au­kion kir­kos­sa tors­tai­na 13.10.2022 osa­na Kuo­ro­musii­kin kausi­kon­sert­ti­sar­jaa, sekä Espoon tuo­mio­kir­kos­sa per­jan­tai­na 4.11.2022. Esi­tyk­sen joh­taa Sep­po Mur­to ja ohjaa Vil­le Sand­qvist. Liput tule­vat myyn­tiin elokuussa.

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä

VIRTUAALIKUOROESITYKSET

Vir­tu­aa­li­kuo­ron joulutervehdys

25.12.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää ja rau­hai­saa joulunaikaa! 

Vaik­ka emme tänä vuon­na voi­neet­kaan pitää perin­tei­siä jou­lu­kon­sert­te­jam­me, halusim­me sil­ti tuo­da jou­lu­musii­kin iloa kuun­te­li­joil­lem­me vir­tu­aa­li­kuo­roe­si­tyk­sen muo­dos­sa. Kap­pa­lee­na on Gus­tav Hols­tin sävel­tä­mä Kes­ki­tal­vi synk­kä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me pian taas konserteissa!

KESKITALVI SYNKKÄ – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO

Gus­tav Holst: Kes­ki­tal­vi synk­kä
Teks­ti: Chris­ti­na Ros­set­ti
Suo­men­nos: Mart­ti Haapakoski

Ääni­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Video­tuo­tan­to: Paa­vo Kekkonen

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

26.7.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

AURINGON NOUSTESSA – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma