SEURAAVAT KONSERTIT

Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Vigilia

Pe 15.10. 2021 klo 18.30, Suo­men­lin­nan kirk­ko, Helsinki
Liput 20 / 15 €
Digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma 10 €
Kon­sert­ti esi­te­tään suo­ra­tois­to­na: https://www.dominante.fi/vigilia_2021_suoratoisto/

Pe 15.10. 2021 klo 18.30, Suo­men­lin­nan kirk­ko, Hel­sin­ki
Liput 20 / 15 €, digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma 10 €
https://www.holvi.com/shop/Dominante/

Kon­sert­ti esi­te­tään myös suo­ra­tois­to­na: https://www.dominante.fi/vigilia_2021_suoratoisto/

Domi­nan­ten syys­kau­den avaa Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia, joka esi­te­tään loka­kuun puo­li­vä­lis­sä kah­des­ti: Ola­rin kir­kos­sa Espoos­sa ja alku­pe­räi­ses­ti orto­dok­si­kirk­ko­na toi­mi­nees­sa Suo­men­lin­nan kir­kos­sa Helsingissä.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rah­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Ilman instru­ment­te­ja esi­tet­tä­vä teos on sävel­let­ty suu­rel­le seka­kuo­rol­le sekä alt­­to- ja teno­ri­so­lis­til­le. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bas­so­ää­nil­lä. Teok­sen kes­to on noin 55 minuuttia.

Ser­gei Rah­ma­ni­nov (1873–1943)
Vigi­lia (1915)

Domi­nan­te, joht. Sep­po Mur­to
Säde Bart­ling, alt­to
Jus­si Salo­nen, tenori

Suo­si­tel­ta­vat lau­tat Suo­men­lin­nan kon­sert­tiin:
- Saa­pu­mi­nen HSL:n lau­tal­la Kaup­­pa­­to­­ri-Suo­­men­­lin­­na klo 18.00
- Paluu HSL:n lau­tal­la Suo­­men­­lin­­na-Kaup­­pa­­to­­ri klo 20.20

Lue lisää Näy­tä vähemmän

17.11.2021 Syys­kon­sert­ti Tapio­la­sa­lis­sa Espoon kulttuurikeskuksessa

15.12.2021 Jou­lu­kon­sert­ti Tapio­lan kirkossa

16.12.2021 Jou­lu­kon­sert­ti Hel­sin­gin tuomiokirkossa

27.1.2022 Domi­nan­te on muka­na Andrea Bocel­lin kon­ser­tis­sa Tampereella

24.3.2022 Beet­ho­ven – Mis­sa solem­nis Sibe­lius­ta­los­sa Lahdessa

13.4.2022 Dvořák – Sta­bat Mater Sibe­lius­ta­los­sa Lahdessa

AJANKOHTAISTA

Domi­nan­te etsii jouk­koon­sa uusia laulajia!

Kiin­nos­taa­ko taso­kas kuo­ro­lau­lu hyväs­sä seu­ras­sa? Domi­nan­te hakee jouk­koon­sa uusia innok­kai­ta lau­la­jia! Syk­syn pää­sy­ko­keet jär­jes­te­tään ti 14.9. ja ke 15.9. Ennen pää­sy­ko­kei­ta voit tul­la tutus­tu­maan kuo­ron toi­min­taan avoi­mis­sa har­joi­tuk­sis­sa maa­nan­tai­na 13.9.

Pää­sy­ko­kei­siin ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot kuo­ron kaik­kien fuk­sien äideil­tä: Aada Toi­vet­tu­la (0400171872 / aada.toivettula@aalto.fi) ja Emma Ilo­nen (0404511632 / emma.ilonen@aalto.fi).

Tar­kem­mat tie­dot pää­sy­ko­keis­ta sekä fuk­siäi­tien esit­te­lyt löy­ty­vät tääl­tä.

Syk­syn konsertit

Loka­kuus­sa 2021 Domi­nan­te esit­tää Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin Vigi­lian kah­des­sa kon­ser­tis­sa. Kon­ser­tit pide­tään tiis­tai­na 12.10. klo 19 Ola­rin kir­kos­sa ja per­jan­tai­na 15.10. klo 18.30 Suo­men­lin­nan kir­kos­sa. Kon­ser­tit joh­taa Sep­po Mur­to, ja solis­tei­na ovat Säde Bart­ling, alt­to, ja Jus­si Salo­nen, teno­ri. Liput (20 € / 15 €) ovat myyn­nis­sä verkkokaupassamme.

Kes­ki­viik­ko­na 17.11.2021 kuo­ro pitää kon­ser­tin Tapio­la­sa­lis­sa Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­ses­sa. Kon­ser­tis­sa kuul­laan muun muas­sa Domi­nan­ten tilaa­mien sävel­lys­ten kantaesityksiä.

Jou­lu­kuus­sa vuo­ros­sa ovat perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit 15.12. Tapio­lan kir­kos­sa ja 16.12. Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa syk­syn konsertteihimme!

VIRTUAALIKUOROESITYKSET

Vir­tu­aa­li­kuo­ron joulutervehdys

25.12.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa kai­kil­le oikein hyvää ja rau­hai­saa joulunaikaa! 

Vaik­ka emme tänä vuon­na voi­neet­kaan pitää perin­tei­siä jou­lu­kon­sert­te­jam­me, halusim­me sil­ti tuo­da jou­lu­musii­kin iloa kuun­te­li­joil­lem­me vir­tu­aa­li­kuo­roe­si­tyk­sen muo­dos­sa. Kap­pa­lee­na on Gus­tav Hols­tin sävel­tä­mä Kes­ki­tal­vi synk­kä. Toi­vot­ta­vas­ti näem­me pian taas konserteissa!

KESKITALVI SYNKKÄ – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO

Gus­tav Holst: Kes­ki­tal­vi synk­kä
Teks­ti: Chris­ti­na Ros­set­ti
Suo­men­nos: Mart­ti Haapakoski

Ääni­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Video­tuo­tan­to: Paa­vo Kekkonen

Vir­tu­aa­li­kuo­ron kesätervehdys

26.7.2020

Domi­nan­ten vir­tu­aa­li­kuo­ro toi­vot­taa Toi­vo Kuu­lan säve­lin aurin­kois­ta ja levol­lis­ta kesää!

Tänä vuon­na Domi­nan­te juh­lii 45-vuo­­tis­­juh­­la­­vuot­­taan. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa juh­la­kon­sert­tiim­me Tapio­la­sa­liin Espoon kult­tuu­ri­kes­kuk­seen lau­an­tai­na 7.11.2020! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kuo­ron aikai­sem­min tilaa­mia sävel­lyk­siä ja kol­me uut­ta tilaus­teos­ta Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sidoroffilta.

AURINGON NOUSTESSA – DOMINANTE, JOHTAJANA SEPPO MURTO
Sävel­lys: Toi­vo Kuu­la
Teks­ti: V. A. Kos­ken­nie­mi
Ääni- ja video­tuo­tan­to: Rai­mun­do Gonza­lez
Gra­fiik­ka: Lovii­sa Luoma

Kai­paa­ko tapah­tu­ma­si lauluesitystä?

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti nos­tat­ta­maan tun­nel­maa entisestään!

Tutus­tu Domi­nan­ten kvartettipalveluun

Tutus­tu Domi­nan­ten musiikkiin

Tutus­tu Domi­nan­ten vii­mei­sim­pään Vir­­taa-albu­­miin ja aikai­sem­piin levy­tyk­siin, kuten Domi­nan­ten Sibelius-tulkintoihin! 

Kuun­te­le Domi­nan­ten levytyksiä