Levyt

Domi­nan­te on jul­kais­sut omia levy­jään ja osal­lis­tu­nut levy­tys­pro­jek­tei­hin ahke­ras­ti jo useam­man vuo­si­kym­me­nen ajan. Seu­raa­vas­sa on esi­tel­ty­nä mer­kit­tä­vim­mät levym­me. Sivun lopus­ta löy­dät kuo­rom­me täy­del­li­sen diskografian.

Vir­taa

Vuo­den 2017 hel­mi­kuun alus­sa Domi­nan­te viet­ti vajaan vii­kon Rii­hi­mäen varus­kun­ta­kir­kos­sa tal­tioi­den musiik­kia uut­ta levyä var­ten. Levy koos­tuu muun muas­sa Domi­nan­ten tilaa­mis­ta ja kan­tae­sit­tä­mis­tä teok­sis­ta vii­mei­sen kym­men vuo­den ajalta. 

Vuo­den 2017 hel­mi­kuun alus­sa Domi­nan­te viet­ti vajaan vii­kon Rii­hi­mäen varus­kun­ta­kir­kos­sa tal­tioi­den musiik­kia uut­ta levyä var­ten. Levy koos­tuu muun muas­sa Domi­nan­ten tilaa­mis­ta ja kan­tae­sit­tä­mis­tä teok­sis­ta vii­mei­sen kym­men vuo­den ajal­ta. Muka­na levyl­lä on myös Toi­vo Kuu­lan monu­men­taa­li­nen Meren vir­si, joka tal­tioi­tiin suur­kuo­ro­na yhdes­sä Domi­nan­ten entis­ten lau­la­jien kanssa.

 Levyn on äänit­tä­nyt ja tuot­ta­nut kuo­ron edel­li­sen­kin levyn (Jou­lun täh­den, 2013) tuot­ta­nut sak­sa­lai­nen Chris­tian Starke. 

Osta levy Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun tähden

Jou­lun täh­den ‑levyl­lä kuul­laan perin­tei­siä jou­lu­lau­lu­ja niin Suo­mes­ta kuin muu­al­ta Euroo­pas­ta. Lau­lut ovat pää­osin alku­pe­räi­sa­sus­saan, mut­ta muka­na on myös muu­ta­ma uusi sovitus. 

Jou­lun täh­den ‑levyl­lä kuul­laan perin­tei­siä jou­lu­lau­lu­ja niin Suo­mes­ta kuin muu­al­ta Euroo­pas­ta. Lau­lut ovat pää­osin alku­pe­räi­sa­sus­saan, mut­ta muka­na on myös muu­ta­ma uusi sovitus. 

Tam­mi­kuus­sa 2013 nau­hoi­te­tun levyn on äänit­tä­nyt ja tuot­ta­nut BIS ‑mer­kil­le­kin työs­ken­nel­lyt sak­sa­lai­nen Chris­tian Star­ke. Domi­nan­ten lisäk­si uutuus­le­vyl­lä kuul­laan myös suo­ma­lai­sia musii­kin ammat­ti­lai­sia, kuten Radion Sin­fo­niaor­kes­te­rin soo­lo­pik­ko­lis­tia Han­­na-Kaa­­ri­­na Hei­kin­hei­moa ja urku­ri Olli Pyy­lam­pea. Lyy­ri­nen bari­to­ni Elja Puuk­ko sekä har­pis­ti Saa­ra Rau­tio tuo­vat oivan lisän jou­luis­ta tun­nel­maa täyn­nä ole­vaan äänitteeseen. 

Spo­ti­fy Lue lisää Näy­tä vähemmän

Saa­rel­la Palaa

Domi­nan­tel­la oli kun­nia osal­lis­tua BIS-levy­mer­kin vuo­sia kes­tä­nee­seen koko Sibe­liuk­sen tuo­tan­non levy­tys­pro­jek­tiin. Täl­le erik­seen jul­kais­tul­le kuo­ro­teos­le­vyl­le on koot­tu edus­ta­va otos Domi­nan­ten suururakasta. 

Domi­nan­tel­la oli kun­nia osal­lis­tua BIS-levy­­mer­­kin vuo­sia kes­tä­nee­seen koko Sibe­liuk­sen tuo­tan­non levy­tys­pro­jek­tiin. Sii­hen ahke­roi­tiin monen­lais­ta Sibe­liuk­sen kuo­ro­tuo­tan­toa, niin orkes­te­ri­säes­tyk­sel­lis­tä kuin a cap­pel­laa­kin, myös yli­opis­toi­den arkis­tois­ta löy­ty­nei­tä opis­ke­luai­kai­sia töi­tä. Jou­kos­sa oli pal­jon unoh­det­tu­ja har­vi­nai­suuk­sia. Täl­le erik­seen jul­kais­tul­le kuo­ro­teos­le­vyl­le on koot­tu edus­ta­va otos Domi­nan­ten suu­ru­ra­kas­ta. Domi­nan­ten lisäk­si levyl­lä esiin­tyy Monica Groop, Jor­ma Hyn­ni­nen, Fol­ke Gräs­beck ja Har­ri Viitanen.

By Domi­nan­te Choir; Monica Groop; Jor­ma Hyn­ni­nen; Sep­po Mur­to. By Jean Sibe­lius (1865–1957). Lis­te­ning CD. Publis­hed by BIS Records (NX.BIS-1889).

Spo­ti­fy Lue lisää Näy­tä vähemmän

Lem­peä

Suo­ma­lais­ta musiik­kia rak­kau­des­ta ja lem­mes­tä. Täl­le levyl­le on tal­tioi­tu kol­me Domi­nan­ten tilaus­teos­ta sekä teok­sia, joi­den aihe­pii­ri sivu­aa hyvin­kin eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta tuo­ta ikuis­ta tee­maa: kah­den ihmi­sen välis­tä suhdetta. 

Suo­ma­lais­ta musiik­kia rak­kau­des­ta ja lem­mes­tä. Täl­le levyl­le on tal­tioi­tu kol­me Domi­nan­ten tilaus­teos­ta sekä teok­sia, joi­den aihe­pii­ri sivu­aa hyvin­kin eri­lai­sis­ta läh­tö­koh­dis­ta tuo­ta ikuis­ta tee­maa: kah­den ihmi­sen välis­tä suhdetta. 

Levyn on äänit­tä­nyt Mika Koi­vusa­lo ja tuot­ta­nut Tit­ta Lam­pe­la ja se jul­kais­tiin vuon­na 2008. SULASOL ry sekä Suo­men Kuo­ron­joh­ta­jayh­dis­tys ry valit­si­vat Lem­peän vuo­den 2008 kuorolevyksi. 

 1. I Am The Great Sun (säv. Jus­si Cyde­nius, 2005)
 2. Four Sha­kes­pea­re Songs (säv. Jaak­ko Män­ty­jär­vi, 1984)
 3. Rakas­ta­va (säv. Jean Sibe­lius, 1898)
 4. Vil­lancicos (säv. Jaak­ko Män­ty­jär­vi, 2005)
 5. Kes­kus­te­lu (Gespräch) (säv. Riik­ka Tal­vi­tie, 2005)
 6. Inke­rin illat (säv. Vel­jo Tor­mis, 1979)
Lue lisää Näy­tä vähemmän

Haa­veet

Levy sisäl­tää suo­ma­lai­sen romant­ti­sen kuo­ro­musii­kin hel­miä pää­asias­sa var­hai­sel­ta kan­sal­lis­ro­mant­ti­sel­ta ja kul­ta­kau­del­ta, 1900-luvun tuo­tan­toa­kaan sivuuttamatta. 

Levy sisäl­tää suo­ma­lai­sen romant­ti­sen kuo­ro­musii­kin hel­miä pää­asias­sa var­hai­sel­ta kan­sal­lis­ro­mant­ti­sel­ta ja kul­ta­kau­del­ta, 1900-luvun tuo­tan­toa­kaan sivuut­ta­mat­ta. Levyn on äänit­tä­nyt Mika Koi­vusa­lo ja tuot­ta­nut Tuu­li Lin­de­berg ja se jul­kais­tiin vuon­na 2002. 

Spo­ti­fy Lue lisää Näy­tä vähemmän

Rie­muit­kaa

Domi­nan­ten toi­nen jou­lu­le­vy sisäl­tää tut­tu­ja ja vähän har­vi­nai­sem­pia­kin jou­lu­lau­lu­ja 1980–1990 –luku­jen vaih­teen jouluohjelmistosta. 

Domi­nan­ten toi­nen jou­lu­le­vy sisäl­tää tut­tu­ja ja vähän har­vi­nai­sem­pia­kin jou­lu­lau­lu­ja 1980–1990 –luku­jen vaih­teen jou­luoh­jel­mis­tos­ta. Levyn suu­rim­pa­na teok­se­na on Anders Öhrwal­lin Gau­­de­­te-sar­­ja, joka on sävel­let­ty alun perin Ruot­sin radion nuo­ri­so­kuo­rol­le. Se poh­jau­tuu Piae Can­tio­ne­sin suo­sit­tui­hin jou­luai­hei­siin lau­lui­hin. Levyn on äänit­tä­nyt Ber­til Alving tam­mi­kuus­sa 1993. 

 1. Pai­men­hui­lun jou­lu­lau­lu (säv. san. J. Rutter)
 2. Jou­lu­lau­lu / Arki­huo­le­si kaik­ki hei­tä (säv. L. Made­to­ja, san. A. Noponen)
 3. Jou­lun kel­lot (säv. A. Maa­sa­lo, san. H. Auvinen)
 4. En etsi val­taa, lois­toa (säv. J. Sibe­lius, san. Z. Topelius)
 5. Nyt syt­tyy valot tuhan­net (säv. san. E. Köhler)
 6. Jou­lu­lau­lu / Jee­sus­lap­si suloi­nen (säv. I. Han­ni­kai­nen, san. E. Sormunen)
 7. Tuik­ki­kaa, oi jou­lun täh­tö­set (säv. P. J. Han­ni­kai­nen, san. E. Koponen)
 8. Hel­käh­del­len, iloi­ten (säv. P.J. Han­ni­kai­nen, san. E. Koponen)
 9. Jou­lu­hym­ni / Rau­haa, vain rau­haa (säv. A. Son­ni­nen, san. U. Haarnoja)
 10. Kai­kuu lau­lu enkel­kuo­ron (säv. F. Men­dels­sohn, san. C. Wes­ley et al.)
 11. Kun jou­lu val­ke­nee­pi (säv. san. trad.)
 12. Kes­ki­tal­vi synk­kä (säv. G. Holst, san. C. Rosetti)
 13. Toi­vio­ret­kel­lä / Maa on niin kau­nis (säv. trad., san. B.S. Ingemann)
 14. I Gau­de­te (Rie­muit­kaa)
 15. II Sin­fo­nia
 16. III In dulci jubi­lo (Nyt ilo virt­tä veisaten)
 17. IV Oi ruusu Iisain juuren
 18. V Sana tuli lihak­si (Ver­bum caro fac­tum est)
 19. VI Glo­ria in excel­sis deo (Kun­nia Juma­lal­le korkeuksissa)
 20. VII Nyt ilon päi­vä ver­ra­ton (Dies novum gaudium)
 21. VIII Ihme suu­ri, tai­vai­nen (Ecce novum gaudium)
 22. X Kaik­ki kan­sat rie­muit­kaa (Reso­net in laudibus)
Lue lisää Näy­tä vähemmän

Rau­dan kirous

Rau­dan kirous koos­tuu vii­me vuo­si­sa­dan lop­pu­puo­len Suo­men ja lähia­luei­den musii­kis­ta. Levyl­lä on usei­ta Domi­nan­ten juh­la­vuon­naan 1995 poh­jois­mai­sil­ta sävel­tä­jil­tä tilaa­mi­aan teok­sia, sekä mui­ta moder­ne­ja merkkiteoksia 

Rau­dan kirous koos­tuu vii­me vuo­si­sa­dan lop­pu­puo­len Suo­men ja lähia­luei­den musii­kis­ta. Levyl­lä on usei­ta Domi­nan­ten juh­la­vuon­naan 1995 poh­jois­mai­sil­ta sävel­tä­jil­tä tilaa­mi­aan teok­sia, sekä mui­ta moder­ne­ja merk­ki­teok­sia. Vai­kut­ta­va nimik­ko­kap­pa­le Vel­jo Tor­mi­sin Rau­dan kirous on säi­ly­nyt Domi­nan­ten ohjel­mis­tos­sa ja teh­nyt suu­ren vai­ku­tuk­sen kon­sert­ti­mat­koil­la ympä­ri maa­il­man. Rau­dan kirous valit­tiin vuo­den kuo­ro­le­vyk­si Suo­mes­sa vuon­na 1996. 

 1. Läh­tö (säv. san. Rautavaara)
 2. Mor­sian (säv. san. Rautavaara)
 3. Sui­te de Lorca (säv. san. Rautavaara)
 4. Uni, Unek­si… (säv. san. Länsiö)
 5. Suo­men hake­mus EY:n jäse­nek­si (säv. san. Länsiö)
 6. The Beau­fort Sca­le (säv. san. Sallinen)
 7. Three Romances (säv. san. Kortekangas)
 8. The Tomb at Akr Caar (säv. san. Johansson)
 9. Triumpf att fin­nas till… (säv. san. Holten)
 10. 10. Raua Need­mi­ne (säv. san. Tormis)

Tilaa levy

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Dis­ko­gra­fia

 • Vir­taa (2017) – Osta levy
 • Jou­lun täh­den (2013) – Spo­ti­fyOsta levy
 • Sibe­lius: Saa­rel­la palaa — Fire on the Island (2012) – Spo­ti­fy | Osta levy
 • Lem­peä (2008) – Osta levy
 • Sibe­lius: Spi­rit of Natu­re (2006) – Spo­ti­fy
 • Sibe­lius: Song of the Earth (2005) – Spo­ti­fy
 • Pacius: Die Lore­ley (2003) – Spo­ti­fy
 • Haa­veet (2002) – Spo­ti­fy | Osta levy
 • Tup­sah­dus (2002)
 • Melar­tin: Aino (2002) – Spo­ti­fy
 • Poli­fo­ni­aa (ei myyn­nis­sä) (1999)
 • Puun aika (ei myyn­nis­sä) (1997)
 • Rau­dan kirous (1996)
 • Rie­muit­kaa! — jou­lu­le­vy (1993)
 • Det Sjun­gan­de Trä­det (1992) – Spo­ti­fy
 • Tee­mu Teek­ka­ri (1989)
 • Lau­da­tio Domi­ni (1988)
 • Vii­mei­sel­le — To the Last Living Being (1987) Aar­re Meri­kan­non (1893–1958) kuoroteoksia
 • Vih­re­ää minä rakas­tan (1985)
 • Jou­lu (1984)
 • Aurin­gon nous­tes­sa (1982)