Kuo­ron tule­vat esiin­ty­mi­set

31
Loka

Ser­gei Rach­ma­ni­nov: Vigi­lia

To 31.10. klo 19, Uspens­kin kate­draa­li / La 2.11. klo 20, Espoon Tuo­mio­kirk­ko

To 31.10. klo 19, Uspens­kin kate­draa­li
Liput 20€/15€

La 2.11. klo 20, Espoon Tuo­mio­kirk­ko
Vapaa pää­sy, ohjel­ma 10€

Syys­kau­den yhte­nä pää­pro­jek­ti­na Domi­nan­tel­la on Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia. Teos esi­te­tään loka-mar­­ras­­kuun vaih­tees­sa kah­des­ti: Hel­sin­gis­sä Uspens­kin kate­draa­lis­sa sekä Pyhäin­päi­vän ilta­na Espoon tuo­mio­kir­kos­sa.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rach­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Teok­sen kes­to on noin 55 minuut­tia ja se on sävel­let­ty suu­rel­le kuo­rol­le. Teos esi­te­tään ilman instru­ment­te­ja, a cap­pel­la. Suu­ren seka­kuo­ron lisäk­si esi­tys­ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat alt­­to- ja teno­ri­so­lis­tit. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bas­so­ää­nil­lä. 

Lue lisää Näy­tä vähem­män
16
Mar­ras

Tup­sah­dus

La 16.11. klo 15, Ruo­ho­lah­den kon­ser­va­to­rio

La 16.11. klo 18, Ruo­ho­lah­den kon­ser­va­to­rio
Domi­nan­te (Espoo), Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ro (Espoo), Reso­nans­si (Lap­peen­ran­ta), Lap­peen­ran­nan Teek­ka­ri­lau­la­jat, Tam­pe­reen Teek­ka­ri­kuo­ro, Tee­Ku (Oulu), Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­ri (Espoo)
Joh­taa Sep­po Mur­to
Vapaa pää­sy, ohjel­ma 10€

Domi­nan­te on muka­na jär­jes­tä­mäs­sä Suo­men teek­ka­ri­kuo­ro­jen yhteis­tä kokoon­tu­mis­ta mar­ras­kuun puo­les­sa välis­sä. Yhteis­kon­ser­tis­sa teek­ka­ri­kuo­rot Espoos­ta, Tam­pe­reel­ta, Oulus­ta ja Lap­peen­ran­nas­ta lau­la­vat omaa ohjel­mis­to­aan sekä esit­tä­vät Jus­si Chy­de­niuk­sen Kesä­kan­taa­tin yhdes­sä Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­rin kans­sa.

Lue lisää Näy­tä vähem­män
14
Jou­lu

J.S. Bach: Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I‑III)

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirk­ko

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirk­ko
Domi­nan­te ja Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, joh­taa Sep­po Mur­to
Liput 35€/25€

Domi­nan­ten jou­lun­ajan ohjel­mis­toon palaa väli­vuo­den jäl­keen J. S. Bac­hin Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I – III) yhteis­työs­sä Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kans­sa.

Jou­luo­ra­to­rio lukeu­tuu sävel­tä­jän hie­noim­piin ja tun­nei­tuim­piin kirk­ko­musiik­ki­teok­siin. Kan­taa­tit I‑III esi­tet­tiin alun­pe­rin jou­lu­päi­vi­nä 25.–27. jou­lu­kuu­ta, ja ne ker­to­vat evan­ke­lis­tan resi­ta­tii­vien joh­dat­ta­ma­na jou­lun­ajan tapah­tu­mis­ta: ensim­mäi­nen kan­taat­ti ker­too Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä, toi­sen kan­taa­tiin tee­ma­na on pai­me­nil­le ilmoi­tet­tu ilo­sa­no­ma ja kol­mas kan­taat­ti päät­tää jou­lu­yön ker­to­muk­sen.

Lue lisää Näy­tä vähem­män
10
Jou­lu

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen jou­lu­kon­sert­ti

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirk­ko / To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuo­mio­kirk­ko

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirk­ko
Liput 25€/15€

To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuo­mio­kirk­ko
Liput 25€/15€

Domi­nan­ten perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit pide­tään Tapio­lan kir­kos­sa ja Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­maan ja kuu­le­maan tut­tua ja uut­ta jou­lun­ajan musiik­kia!

Lue lisää Näy­tä vähem­män