Kuo­ron tule­vat esiintymiset

9.12.2021 klo 19 Jou­lu­kon­sert­ti Espoon tuomiokirkossa

16.12.2021 klo 19 Jou­lu­kon­sert­ti Hel­sin­gin tuomiokirkossa

22.12.2021 klo 19 Jou­lu­kon­sert­ti Tapio­lan kirkossa

27.1.2022 Domi­nan­te on muka­na Andrea Bocel­lin kon­ser­tis­sa Tampereella

24.3.2022 Beet­ho­ven – Mis­sa solem­nis Sibe­lius­ta­los­sa Lahdessa

13.4.2022 Dvořák – Sta­bat Mater Sibe­lius­ta­los­sa Lahdessa

Men­neet esiintymiset

Dreams

Ke 17.11.2021 klo 19 Tapio­la­sa­li, Espoon kulttuurikeskus
Liput 20 / 15 € 

Ke 17.11.2021 klo 19 Tapio­la­sa­li, Espoon kult­tuu­ri­kes­kus
Liput 20 / 15 €

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten syys­kon­sert­tiin! Kon­ser­tis­sa kuul­laan kol­me vuon­na 2020 val­mis­tu­nut­ta tilaus­sä­vel­lys­tä Ant­ti Auvi­sel­ta, Uljas Pulk­kik­sel­ta ja Mik­ko Sido­rof­fil­ta. Ohjel­mas­sa on myös Arvo Pär­tin, Char­les Vil­liers Stan­for­din, Josef Rhein­ber­ge­rin ja Eric Whi­tac­ren musiikkia.

Liput myyn­nis­sä kuo­ron verkkokaupassa

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Vigilia

Pe 15.10. 2021 klo 18.30, Suo­men­lin­nan kirk­ko, Helsinki
Liput 20 / 15 €
Digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma 10 €
Kon­sert­ti esi­te­tään suo­ra­tois­to­na: https://www.dominante.fi/vigilia_2021_suoratoisto/

Pe 15.10. 2021 klo 18.30, Suo­men­lin­nan kirk­ko, Hel­sin­ki
Liput 20 / 15 €, digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma 10 €
https://www.holvi.com/shop/Dominante/

Kon­sert­ti esi­te­tään myös suo­ra­tois­to­na: https://www.dominante.fi/vigilia_2021_suoratoisto/

Domi­nan­ten syys­kau­den avaa Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia, joka esi­te­tään loka­kuun puo­li­vä­lis­sä kah­des­ti: Ola­rin kir­kos­sa Espoos­sa ja alku­pe­räi­ses­ti orto­dok­si­kirk­ko­na toi­mi­nees­sa Suo­men­lin­nan kir­kos­sa Helsingissä.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rah­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Ilman instru­ment­te­ja esi­tet­tä­vä teos on sävel­let­ty suu­rel­le seka­kuo­rol­le sekä alt­­to- ja teno­ri­so­lis­til­le. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bas­so­ää­nil­lä. Teok­sen kes­to on noin 55 minuuttia.

Ser­gei Rah­ma­ni­nov (1873–1943)
Vigi­lia (1915)

Domi­nan­te, joht. Sep­po Mur­to
Säde Bart­ling, alt­to
Jus­si Salo­nen, tenori

Suo­si­tel­ta­vat lau­tat Suo­men­lin­nan kon­sert­tiin:
- Saa­pu­mi­nen HSL:n lau­tal­la Kaup­­pa­­to­­ri-Suo­­men­­lin­­na klo 18.00
- Paluu HSL:n lau­tal­la Suo­­men­­lin­­na-Kaup­­pa­­to­­ri klo 20.20

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Vigilia

Ti 12.10.2021 klo 19, Ola­rin kirk­ko, Espoo
Liput 20 / 15 € 

Ti 12.10.2021 klo 19, Ola­rin kirk­ko, Espoo
Liput 20 / 15 €
https://www.holvi.com/shop/Dominante/

Domi­nan­ten syys­kau­den avaa Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia, joka esi­te­tään loka­kuun puo­li­vä­lis­sä kah­des­ti: Ola­rin kir­kos­sa Espoos­sa ja alku­pe­räi­ses­ti orto­dok­si­kirk­ko­na toi­mi­nees­sa Suo­men­lin­nan kir­kos­sa Helsingissä.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rah­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Ilman instru­ment­te­ja esi­tet­tä­vä teos on sävel­let­ty suu­rel­le seka­kuo­rol­le sekä alt­­to- ja teno­ri­so­lis­til­le. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bas­so­ää­nil­lä. Teok­sen kes­to on noin 55 minuuttia.

Ser­gei Rah­ma­ni­nov (1873–1943)
Vigi­lia (1915)

Domi­nan­te, joht. Sep­po Mur­to
Säde Bart­ling, alt­to
Jus­si Salo­nen, tenori

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Love is a place

la 7.11. klo 18
Tapio­la­sa­li, Espoon kulttuurikeskus
liput 22 € / 12 €

la 7.11. klo 18
Tapio­la­sa­li, Espoon kult­tuu­ri­kes­kus
liput 22 € / 12 €

Suo­ra verk­ko­lä­he­tys: https://youtu.be/kqTgObtV9mY

Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa Domi­nan­ten 45-juh­­la­­vuo­­den syys­kon­sert­tiin, jos­sa kuul­laan kuo­ron tilaa­mia sävel­lyk­siä eri vuo­si­kym­me­nil­tä! Kon­ser­tin ohjel­mas­sa on Mik­ko Sido­rof­fin Erl­­kö­­nig-teok­­sen kan­tae­si­tys, min­kä lisäk­si luvas­sa on musiik­kia myös Jus­si Chy­de­niuk­sel­ta, Olli Kor­te­kan­kaal­ta, Jaak­ko Män­ty­jär­vel­tä, Matt­hew Whit­tal­lil­ta ja Rai­mun­do Gonzalezilta. 

Aiem­min tie­do­te­tus­ta poi­ke­ten Uljas Pulk­kik­sen ja Ant­ti Auvi­sen tilaus­teos­ten kan­tae­si­tyk­set siir­ty­vät ensi vuoteen.

Kon­ser­tin joh­taa Sep­po Murto.

Esi­tyk­sen kes­to on n. 45min, ei väliaikaa.

Kon­sert­ti esi­te­tään myös suo­ra­na verk­ko­lä­he­tyk­se­nä.
Digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma on mah­dol­lis­ta ostaa hin­taan 10 €.

Liput, digi­taa­li­nen käsioh­jel­ma ja link­ki verk­ko­lä­he­tyk­seen kuo­ron verk­ko­kau­pas­ta:
www.holvi.com/shop/dominante

Lisä­tie­toa kon­ser­tin tur­val­li­suus­jär­jes­te­lyis­tä:
https://www.dominante.fi/syyskonsertti_2020_turvallisuusohjeet/

Lue lisää Näy­tä vähemmän
8
Huh­ti

PERUTTU: J. S. Bach: Matteus-passio

Ke 8.4.2020 klo 19, Ris­tin­kirk­ko, Lahti
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Lau­lu­puu, joh­taa Andreas Spering 

Ke 8.4.2020 klo 19, Ris­tin­kirk­ko, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Lau­lu­puu, joh­taa Andreas Spering

Johann Sebas­tian Bac­hin Mat­­teus-pas­­sio on yksi sävel­tä­jän suur­teok­sis­ta ja pää­siäi­sen ajan klas­sik­ko. Kak­sois­kuo­rol­le, kak­soi­sor­kes­te­ril­le, uruil­le ja solis­teil­le sävel­le­tys­sä teok­ses­sa aariat, kuo­ro­koh­tauk­set, orkes­te­ri­musiik­ki, kuo­ro­ko­raa­lit eli vir­ret sekä evan­ke­lis­tan ker­ron­ta joh­dat­ta­vat kuu­li­jan läpi pää­siäi­sen tapah­tu­mien vii­mei­ses­tä ehtool­li­ses­ta aina Jee­suk­sen hau­taa­mi­seen asti. Mat­­teus-pas­­sio on Johan­­nes-pas­­sion ohel­la yksi vain kah­des­ta Bac­hin sävel­tä­mäs­tä koko­naan säi­ly­nees­tä passiosta. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän
26
Maa­lis

PERUTTU: Ludwig van Beet­ho­ven: Mis­sa solemnis

To 26.3.2020 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lahti
Sin­fo­nia Lah­ti 70 vuotta
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Mur­to­soin­tu, joh­taa Dima Slobodeniouk 

To 26.3.2020 klo 19, Sibe­lius­ta­lo, Lah­ti
Sin­fo­nia Lah­ti 70 vuot­ta
Sin­fo­nia Lah­ti, Domi­nan­te ja Mur­to­soin­tu, joh­taa Dima Slobodeniouk

Ludwig van Beet­ho­ve­nin Mis­sa solem­nis (lat. juh­lal­li­nen mes­su) kuu­luu sävel­tä­jän arvos­te­tuim­piin teok­siin. Suu­rel­le orkes­te­ril­le, kuo­rol­le ja solis­teil­le sävel­let­ty teos kan­tae­si­tet­tiin Pie­ta­ris­sa vuon­na 1823. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen joulukonsertti

To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuomiokirkko 

To 19.12. klo 19, Hel­sin­gin Tuo­mio­kirk­ko
Liput 25€/15€

Domi­nan­ten perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit pide­tään Tapio­lan kir­kos­sa ja Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­maan ja kuu­le­maan tut­tua ja uut­ta jou­lun­ajan musiikkia!

Lue lisää Näy­tä vähemmän

J. S. Bach: Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I‑III)

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirkko

La 14.12.2019 klo 15, Tapio­lan kirk­ko
Domi­nan­te ja Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­ri, joh­taa Sep­po Mur­to
Liput 35€/25€

Domi­nan­ten jou­lun­ajan ohjel­mis­toon palaa väli­vuo­den jäl­keen J. S. Bac­hin Jou­luo­ra­to­rio (kan­taa­tit I – III) yhteis­työs­sä Loh­jan kau­pun­gi­nor­kes­te­rin kanssa. 

Jou­luo­ra­to­rio lukeu­tuu sävel­tä­jän hie­noim­piin ja tun­nei­tuim­piin kirk­ko­musiik­ki­teok­siin. Kan­taa­tit I‑III esi­tet­tiin alun­pe­rin jou­lu­päi­vi­nä 25.–27. jou­lu­kuu­ta, ja ne ker­to­vat evan­ke­lis­tan resi­ta­tii­vien joh­dat­ta­ma­na jou­lun­ajan tapah­tu­mis­ta: ensim­mäi­nen kan­taat­ti ker­too Jee­suk­sen syn­ty­mäs­tä, toi­sen kan­taa­tiin tee­ma­na on pai­me­nil­le ilmoi­tet­tu ilo­sa­no­ma ja kol­mas kan­taat­ti päät­tää jou­lu­yön kertomuksen.

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Jou­lun täh­den — Domi­nan­ten perin­tei­nen joulukonsertti

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirkko 

Ti 10.12. klo 19, Tapio­lan kirk­ko
Liput 25€/15€

Domi­nan­ten perin­tei­set jou­lu­kon­ser­tit pide­tään Tapio­lan kir­kos­sa ja Hel­sin­gin tuo­mio­kir­kos­sa. Läm­pi­mäs­ti ter­ve­tu­loa virit­täy­ty­mään jou­lun tun­nel­maan ja kuu­le­maan tut­tua ja uut­ta jou­lun­ajan musiikkia!

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Ser­gei Rah­ma­ni­nov: Vigilia

To 31.10. klo 19, Uspens­kin katedraali
La 2.11. klo 20, Espoon Tuomiokirkko 

To 31.10. klo 19, Uspens­kin kate­draa­li
Liput 20€/15€

La 2.11. klo 20, Espoon Tuo­mio­kirk­ko
Vapaa pää­sy, ohjel­ma 10€

Syys­kau­den yhte­nä pää­pro­jek­ti­na Domi­nan­tel­la on Ser­gei Rah­ma­ni­no­vin kirk­ko­musiik­ki­teos Vigi­lia. Teos esi­te­tään loka-mar­­ras­­kuun vaih­tees­sa kah­des­ti: Hel­sin­gis­sä Uspens­kin kate­draa­lis­sa sekä Pyhäin­päi­vän ilta­na Espoon tuomiokirkossa.

Vuon­na 1915 val­mis­tu­nut­ta tek­ni­ses­ti vaa­ti­vaa Vigi­li­aa voi­daan pitää yhte­nä Rah­ma­ni­no­vin pää­teok­se­na, kuten sävel­tä­jä on itse­kin toden­nut. Teok­sen kes­to on noin 55 minuut­tia ja se on sävel­let­ty suu­rel­le kuo­rol­le. Teos esi­te­tään ilman instru­ment­te­ja, a cap­pel­la. Suu­ren seka­kuo­ron lisäk­si esi­tys­ko­koon­pa­noon kuu­lu­vat alt­­to- ja teno­ri­so­lis­tit. Mer­kit­tä­vä roo­li teok­ses­sa on myös kuo­ron mata­lil­la bassoäänillä. 

Lue lisää Näy­tä vähemmän

Tup­sah­dus

La 16.11. klo 18, Ruo­ho­lah­den konservatorio

La 16.11. klo 18, Ruo­ho­lah­den kon­ser­va­to­rio, vapaa pääsy

Mar­ras­kuus­sa tup­sah­taa, kun yli 200 lau­la­jaa ja soit­ta­jaa otta­vat lavan hal­tuun Suo­men teek­ka­ri­kuo­ro­jen ja Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­rin ainut­ker­tai­ses­sa yhteiskonsertissa! 

Kon­sert­ti alkaa kun­kin opis­ke­li­ja­kuo­ron omil­la esi­tyk­sil­lä, jois­sa kuo­rot lau­la­vat poi­min­to­ja ohjel­mis­tos­taan. Ilta hui­pen­tuu Jus­si Chy­de­niuk­sen Kesä­kan­taat­ti ‑teok­seen, jon­ka kuo­rot ja Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­ri esit­tä­vät yhteisvoimin.

Tule naut­ti­maan säväyt­tä­väs­tä illas­ta musii­kin paris­sa, ja anna iloi­sen teek­ka­ri­tun­nel­man tarttua!

TUPSAHDUS-KONSERTTI LA 16.11. KLO 18
Hel­sin­gin Kon­ser­va­to­rio, Ruo­ho­lah­den­ka­tu 6, Hel­sin­ki
Vapaa pää­sy, käsioh­jel­ma 10 €
Kon­ser­tin kes­to n. 2 tun­tia, sisäl­tää väliajan

ESIINTYJÄT
Domi­nan­te (Espoo)
Poly­tek­nik­ko­jen Kuo­ro (Espoo)
Teek­ka­ri­lau­la­jat (Lap­peen­ran­ta)
Teek­ka­ri­kuo­ro (Tam­pe­re)
Oulun Teek­ka­ri­kuo­ro TeeKu
Reso­nans­si (Lap­peen­ran­ta)
Poly­tek­nik­ko­jen Orkes­te­ri (Espoo)

TUPSAHDUSTA TUKEMASSA
TTER, Teek­ka­ri­toi­min­nan edis­tä­mis­ra­has­to
TEK, Tek­nii­kan akateemiset

Lue lisää Näy­tä vähemmän