Kvar­tet­ti-
pal­ve­lu

Tilaa Domi­nan­ten kvar­tet­ti tilai­suu­tee­si tuo­maan tun­nel­maa tai yllättämään!

Lue lisää

A cap­pel­la ‑esiin­ty­mi­set

Domi­nan­ten voi tila­ta esiin­ty­mään eri­lai­siin tilaisuuksiin.

Lue lisää

Orkes­te­ri-
yhteis­työ

Domi­nan­te tekee mie­lel­lään yhteis­työ­tä monen­lais­ten orkes­te­rien kanssa. 

Lue lisää

Domi­nan­ten kvartettipalvelu

Domi­nan­ten kvar­tet­tie­si­tys tekee takuu­var­mas­ti tilai­suu­des­ta kuin tilai­suu­des­ta entis­tä iki­muis­toi­sem­man. Domi­nan­tel­le omi­nai­sen seka­kvar­te­tin lisäk­si esi­tyk­siä on mah­dol­lis­ta toteut­taa myös mies- tai nais­kvar­te­teil­la. Isom­paa soin­tia saa­daan tar­vit­taes­sa tupla- tai jopa tripla­kvar­te­tin voimin.

Ohjel­mis­to kat­taa niin kan­sal­lis­ro­mant­ti­set klas­si­kot, viih­teel­li­set pop-kap­pa­leet, haus­kat juo­ma­lau­lut, tun­teel­li­set sere­na­dit kuin myös har­taat, hai­keat, isän­maal­li­set sekä kausioh­jel­mis­to­jen mukai­set lau­lut. Mah­dol­li­set eri­tyis­toi­veet esi­tyk­sen suh­teen pyri­tään otta­maan huo­mioon mah­dol­li­suuk­sien rajoissa.

Kvar­tet­ti­vas­taa­vam­me aut­taa ohjel­mis­ton suun­nit­te­lus­sa ja jär­jes­tää esi­tyk­sel­le sopi­van kokoon­pa­non. Esiin­ty­mi­sen hin­ta sovi­taan tapaus­koh­tai­ses­ti ohjel­mis­ton, lau­la­jien mää­rän, esi­tyk­sen pituu­den ja mui­den yksi­tyis­koh­tien perus­teel­la. Nos­ta tilai­suu­te­si uusiin ulot­tu­vuuk­siin domi­kvar­te­tin voimin!

Tilaus- ja kyse­ly­asiois­sa ole yhtey­des­sä kvar­tet­ti­vas­taa­vaan tai täy­tä alem­paa löy­ty­vä yhteydenottolomake.

Kvar­tet­ti­vas­taa­va
kvartettipalvelu@dominante.fi

A cap­pel­la ‑esiin­ty­mi­set

Domi­nan­ten voi tila­ta esiin­ty­mään eri­lai­siin tilai­suuk­siin. Suo­sim­me esiin­ty­mi­siä, jois­sa koko kuo­ro pää­see esiin­ty­mään koko 60-hen­ki­sel­lä kokoon­pa­nol­laan, mut­ta myös pie­nem­mät kokoon­pa­not voi­vat järjestyä.

Esi­tet­tä­väs­tä ohjel­mis­tos­ta kes­kus­tel­laan aina tilaa­jan kans­sa ja Domi­nan­ten laa­jas­ta ohjel­mis­to­pro­fii­lis­ta löy­tyy var­mas­ti sopi­vaa sisäl­töä tilai­suu­teen kuin tilai­suu­teen. Autam­me tar­vit­taes­sa myös kon­ser­tin muis­sa jär­jes­te­lyis­sä, esi­mer­kik­si kon­sert­ti­pai­kan hankkimisessa.

Kuo­ron his­to­ri­aan mah­tuu lukui­sia yri­tys­kon­sert­te­ja, kuten yri­tys­ten asiak­kail­le jär­jes­tet­ty­jä jou­lu­kon­sert­te­ja. Lisäk­si kuo­rol­la on laa­jaa esiin­ty­mis­ko­ke­mus­ta val­tiol­li­sis­ta ja yli­opis­tol­li­sis­ta tapah­tu­mis­ta, muun muas­sa pro­moo­tiois­ta ja juh­la­ju­ma­lan­pal­ve­luk­sis­ta. Lisää tie­toa saat kuo­ron ansio­luet­te­los­ta.

Tilaus- ja kyse­ly­asiois­sa ole yhtey­des­sä puheen­joh­ta­jaam­me (dominante-pj@dominante.fi) tai täy­tä alem­paa löy­ty­vä yhteydenottolomake.

Orkes­te­riyh­teis­työ

Olem­me kiin­nos­tu­nei­ta teke­mään yhteis­työ­tä monen­lais­ten orkes­te­rien kanssa. 

Orkes­te­riyh­teis­työ on tär­keä osa toi­min­taam­me. Teem­me sään­nöl­lis­tä yhteis­työ­tä Sin­fo­nia Lah­den kans­sa, ja lisäk­si olem­me esiin­ty­neet muun muas­sa Radion Sin­fo­niaor­kes­te­rin sekä Hel­sin­gin, Loh­jan ja Lap­peen­ran­nan kau­pun­gi­nor­kes­te­rien kans­sa. Ohjel­mis­toa on ker­ty­nyt moni­puo­li­ses­ti niin oop­pe­ra­teok­sis­ta kuin musi­kaa­li- ja viih­de­musii­kin klas­si­kois­ta. Lisää tie­toa saat kuo­ron ansio­luet­te­los­ta.

Tilaus- ja kyse­ly­asiois­sa ole yhtey­des­sä puheen­joh­ta­jaam­me (dominante-pj@dominante.fi) tai täy­tä alem­paa löy­ty­vä yhteydenottolomake.

Yhtey­den­ot­to­lo­ma­ke

Ota yhteyt­tä säh­kö­pos­tit­se osoit­tee­seen dominante-pj@dominante.fi.